Cildinājums un nopēlums
Cildinājums un nopēlums

Bībeles lasījums /Lūkas 7,24–35 / Kad Jāņa vēstneši bija aizgājuši, viņš sāka ļaudīm runāt par Jāni: “Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku, ģērbtu smalkās drēbēs? Redzi, tie, kam ir...

Lasīt vairāk
Šaubas
Šaubas

Bībeles lasījums /Lūkas 7,18–23 / Un Jānim to visu pavēstīja viņa mācekļi. Pieaicinājis divus no saviem mācekļiem, Jānis sūtīja pie Kunga, likdams jautāt: “Vai tu esi tas, kam jānāk, vai lai citu gaidām?” Un vīri, pie viņa atnākuši, sacīja...

Lasīt vairāk
Kungs ir Kungs
Kungs ir Kungs

Bībeles lasījums /Lūkas 7,11–17/ Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu, sauktu Naine, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija...

Lasīt vairāk
Kad ir droši?
Kad ir droši?

Bībeles lasījums /Psalms 27 / Dāvida psalms. Kungs – mana gaisma un mans glābiņš, no kā man bīties? Kungs – manas dzīvības patvērums, no kā man baiļoties? Kad ļaundari nāk virsū ēst manu miesu, mani pretinieki un naidnieki, – tie paklūp un krīt!...

Lasīt vairāk
Lepnais lūdzējs
Lepnais lūdzējs

Bībeles lasījums /Lūkas 7,1–10 / Kad Jēzus beidza runāt uz ļaudīm, viņš iegāja Kapernaumā. Tur kāda centuriona kalps, kas tam bija dārgs, gulēja slims uz miršanu. Izdzirdējis par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajos ar lūgumu, lai viņš nāk un...

Lasīt vairāk
Svētdienas Dievs
Svētdienas Dievs

Bībeles lasījums /Lūkas 6,43–49/ Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus, un tas nav nelāgs koks, kas nes labus augļus.  Katru koku pazīst pēc tā augļiem: jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nedz vīnogas no dadžiem.  Labs cilvēks no savas sirds...

Lasīt vairāk
Dieva pagodināšana
Dieva pagodināšana

Bībeles lasījums /Psalms 47 / Korvedim. Koraha dēlu psalms. Visas tautas, plaukšķiniet rokas! Gavilējiet Dievam ar līksmu balsi! Jo Kungs, Visuaugstais, ir bijājams, dižens ķēniņš pār visu zemi! Viņš pakļauj tautas mums un liek ciltis mums zem...

Lasīt vairāk
Privātā dzīve
Privātā dzīve

Bībeles lasījums /Lūkas 6,37–42 / Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots! Dodiet, un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs mērāt, tā...

Lasīt vairāk
Gudrākais piekāpjas
Gudrākais piekāpjas

Bībeles lasījums /Lūkas 6,27–36/ Bet jums, kas mani dzirdat, es saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru...

Lasīt vairāk
Citi standarti
Citi standarti

Bībeles lasījums / Lūkas 6,20–26/ Pacēlis acis uz saviem mācekļiem, viņš sacīja: “Laimīgi jūs, nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. Laimīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsiet paēdināti. Laimīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties...

Lasīt vairāk
Priecīgā dienā
Priecīgā dienā

Bībeles lasījums /Psalms 30/ Dāvida psalms. Dziesma tempļa iesvētīšanai. Es cildināšu tevi, Kungs, – kā no akas tu mani izcēli, tu neļāvi naidniekiem smieties par mani! Kungs, mans Dievs, es brēcu uz tevi, un tu mani dziedināji, Kungs, no šeola...

Lasīt vairāk
Reakcija
Reakcija

Bībeles lasījums /2. Mozus 20,18–26/ Un visa tauta redzēja pērkonus un uguņus, dzirdēja raga skaņu, un kalns bija dūmos – ļaudis nobijās, drebēja un nostājās iztālēm. Un viņi teica Mozum: “Runā tu ar mums, un mēs klausīsim, bet lai nerunā ar mums...

Lasīt vairāk