Cildinājums un nopēlums

Cildinājums un nopēlums

Cildinājums un nopēlums
Bībeles lasījums /Lūkas 7,24–35 /

Kad Jāņa vēstneši bija aizgājuši, viņš sāka ļaudīm runāt par Jāni: “Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku, ģērbtu smalkās drēbēs? Redzi, tie, kam ir dārgas drēbes un kas mīt greznībā, tie ir ķēniņu pilīs. Tiešām, ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai pravieti? Patiesi es jums saku: pat vairāk nekā pravieti.  Viņš ir tas, par ko ir rakstīts: redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. – Es jums saku: starp dzimušajiem no sievietēm nav neviena lielāka par Jāni. Bet mazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu.”  Un visa tauta, pat muitnieki, ieklausījās un apliecināja, ka Dievs ir taisns, pieņemdami Jāņa kristību, bet farizeji un likuma zinātāji nonicināja Dieva padomu, nepieņemdami Jāņa kristību. “Kam tad lai es pielīdzinu šīs paaudzes cilvēkus, un kam tie ir līdzīgi? Tie pielīdzināmi bērniem, kas sēž tirgus laukumā un cits citam sauc: mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt, mēs dziedājām raudu dziesmu, un jūs neraudājāt. Atnāca Jānis Kristītājs, viņš nedz maizi ēda, nedz vīnu dzēra, un jūs sakāt: viņā ir dēmons. Atnāca Cilvēka Dēls, viņš ēd un dzer, un jūs sakāt: redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Un gudrību attaisno visi tās bērni.”

 

Bībeles pārdomas

Ļauj Dieva Garam veidot tavus uzskatus par Dievu un katru dienu nākt Viņam tuvāk!

Kad Jāņa mācekļi ir aizgājuši, Jēzus saka cildinošus vārdus savas brālēnam. Viņš nav nekāda niedre, ko vējš var grozīt kā vēlas! Nē, Jānis ir lielākais no visiem praviešiem, jo viņš noslēdz visu praviešu darbības laiku un pats savām acīm redz mesiāniskā pravietojuma piepildīšanos. Un tomēr viņam vajadzēja mirt pirms Dieva plāna piepildīšanas. Pirms Jēzus uzcēlās no nāves un kaps bija tukšs. Tāpēc viņš nevarēja iegūt to, kas iegūstams pat vismazākajam kristietim. Viņam nebija pēdējais ieskats Dieva plāna īstenojumā.

Kā kontrasts Jāņa rīcībai un daudzo ļaužu ticībai viņam (29.p.) seko reliģisko vadītāju nopēlums. Viņi noliedza Jāni, jo bija ierāmējuši ticību savā rāmī, kur Garam nebija vietas. Jēzus, tāpat Jānis nāca ietekmēt grēciniekus, ne reliģiskos līderus. Jo pēdējie vērsās gan pret Jāni, gan pret Jēzu. Viņiem patiesībā vienalga, ko šie cilvēki māca, jo viņi noraida kā vienu tā otru (33.-34.p.). Rodas jautājums, vai farizeji un bauslības mācītāji paši zina, ko vēlas sagaidīt? Kāpēc viņi spēj domāt tik šauri un nepieņemt neko, kas ir savādāks kā pierastais? Lai nu kā, laiks rādīs, kas ir bijis muļķis, kas gudrs. Un tad, iespējams, nāksies vilties tiem, kas uzskatījuši, ka visu darījuši pareizi. Jēzus parāda, ka cilvēku gudrība bieži ir pretrunā ar Dieva gudrību. Bieži cilvēki tālāk par ziņkārību nemaz netiek un līdz ar ziņkāres apmierināšanu viņu patiesības meklējumi beidzas.

Kad tu ļauj aizspriedumiem ietekmēt tavus spriedumus un rīcību? Kā aizspriedumi ir traucējuši tev attiecībās ar cilvēkiem un Dievu?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: