Mīlas ilgās
Mīlas ilgās

/Augstā dziesma 1,1–2,7/ 1  Dziesmu dziesma, kas Sālamanam. Līgava 2 “Lai viņš mani skūpsta savas mutes skūpstiem, jo tava mīla par vīnu gardāka, 3 jaukāka par tavas eļļas dvesmu. Tavs vārds ir kā izlieta eļļa – tādēļ jaunavas tevi mīl. 4 Velc...

Lasīt vairāk
Ak, vai!
Ak, vai!

/Psalms 69,1–16/ 1 Korvedim. Kā “Lilijas”. Dāvida psalms. 2 Glāb mani, Dievs! Ūdeņi uzkāpuši man līdz kaklam! 3 Es stiegu dziļā muklājā, nav kur nostāties, es esmu ūdens dzelmē, un pali veļas man pāri! 4 Es esmu apguris saukt, mana rīkle ir...

Lasīt vairāk
Cīņas noslēpumi
Cīņas noslēpumi

/Efeziešiem 6,10–24/ 10 Un beidzot – esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā! 11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, 12 jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs...

Lasīt vairāk
Laiki mainās…
Laiki mainās…

/Efeziešiem 5,21–33/ 21 Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā: 22  jūs, sievas, – saviem vīriem kā Kungam, 23 jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; 24 kā draudze visās lietās pakļaujas...

Lasīt vairāk
Viltīgā tumsa
Viltīgā tumsa

/Efeziešiem 5,3–20/ 3 Bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. 4 Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki – tas viss nepieklājas, bet tā vietā lai ir pateicība...

Lasīt vairāk
Vai vērts?
Vai vērts?

/Efeziešiem 4,25–5,2/ 25  Tādēļ, atmetuši melus, runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. 26  Dusmojoties neapgrēkojieties! Lai saule nenoriet, jums dusmojoties. 27 Un nedodiet vietu velnam. – 28 Lai zaglis...

Lasīt vairāk
Divi portreti
Divi portreti

/Efeziešiem 4,17–24/ 17 To es jums saku un apliecinu Kungā: jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā, 18 būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ, 19 viņi ir...

Lasīt vairāk
Zirgi un mūļi
Zirgi un mūļi

/Psalms 32/ 1  Dāvida psalms. Svētīts, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir nolīdzināti, 2 svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus! 3 Kamēr es neatzinos, nīka man kauli – es brēcu cauru dienu! 4 Smagi gūlās tava roka pār...

Lasīt vairāk
Es draudzē
Es draudzē

/Efeziešiem 4,7–16/ 7 Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. 8  Tādēļ ir sacīts: uzkāpa augstumos, vezdams līdzi sagūstītos; viņš deva dāvanas cilvēkiem. 9 Ko nozīmē – viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa...

Lasīt vairāk
Dzīvot nozīmē mirt
Dzīvot nozīmē mirt

/Efeziešiem 4,1–6/ 1 Tad nu es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti – 2  visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panesdami cits citu, 3 dedzīgi sargādami vienotību Garā, uzturēdami to...

Lasīt vairāk