Cīņa ar sienām
Cīņa ar sienām

/Efeziešiem 2,11–22/ 11 Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, 12 tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki...

Lasīt vairāk
Viņa darbs
Viņa darbs

/Efeziešiem 2,1–10/ 1  Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, 2 kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. 3...

Lasīt vairāk
Karavīra lūgšana
Karavīra lūgšana

/Psalms 5/ 1 Korvedim. Stabuļu pavadījumam. Dāvida psalms. 2 Manos vārdos ieklausies, Kungs, sadzirdi manas nopūtas, 3 pievērsies manām vaimanām, mans Ķēniņ un Dievs, jo es tevi lūdzos! 4 Kungs, tu rītausmā dzirdi manu balsi, es rītausmā sataisos...

Lasīt vairāk
Kad un kā lūgt
Kad un kā lūgt

/Efeziešiem 1,15–23/ 15 Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, 16 nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, 17 lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs...

Lasīt vairāk
Īpašā dāvana
Īpašā dāvana

/Efeziešiem 1,1–6/ 1  Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Jēzū Kristū ticīgajiem Efesā. 2 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! 3 Augsti slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus...

Lasīt vairāk
Kur ir patiesība?
Kur ir patiesība?

/Jeremijas 25,1–14/ 1  Vārdi, kas Jeremijam bija par visu Jūdas tautu Jehojākīma, Jošijāhu dēla, ceturtajā gadā – tas bija pirmais Bābeles ķēniņa Nebūkadnecara gads. 2 Tā runāja pravietis Jeremija uz visu Jūdas tautu un uz visiem Jeruzālemes...

Lasīt vairāk
Ja Dievs ar mums
Ja Dievs ar mums

/Jeremijas 24,1–10/ 1  Kungs man lika redzēt, un redzi – divi grozi vīģu nolikti Kunga tempļa priekšā pēc tam, kad Bābeles ķēniņš Nebūkadnecars no Jeruzālemes izveda trimdā Jūdas ķēniņu Jehonju, Jehojākīma dēlu, Jūdas augstmaņus, amatniekus un...

Lasīt vairāk
Ceļš, pa kuru iet
Ceļš, pa kuru iet

Bībeles lasījums /Jeremijas 23, 9–40/ 9 Par praviešiem: mana sirds satriekta, man mīksti visi kauli, es biju kā piedzēries, kā vīrs, kuru vīns pievārējis, – no Kunga un viņa svētuma vārdiem! 10 Laulības pārkāpēju pilna ir zeme! Zeme sēro viņu...

Lasīt vairāk
Ko Dievs vēlas no tevis?
Ko Dievs vēlas no tevis?

Bībeles lasījums /Jeremijas 23, 1–8/ 1 “Vai! ganiem, kuri izdeldē un pazaudē avis no manām ganībām,” saka Kungs. 2 Tādēļ tā saka Kungs, Israēla Dievs, par ganiem, kas gana manu tautu: “Jūs aiztrencāt un padzināt manas avis, un jūs tās nemeklējāt!...

Lasīt vairāk