Kļūdu labojums
Kļūdu labojums

Bībeles lasījums /Ezras 10,1–17 (18–44)/ 1 Kamēr Ezra tā lūdza un sūdzēja grēkus, raudādams nometies zemē Dieva nama priekšā, no Israēla sapulces pie viņa sapulcējās milzum daudz vīru, sievu un bērnu, jo tauta raudāja lielu raudāšanu. 2 Tad...

Lasīt vairāk
Augšā, lejā
Augšā, lejā

Bībeles lasījums /Ezras 9,1–15/ 1 Kad viss bija padarīts, pie manis pienāca Israēla augstmaņi un sacīja: “Israēla tauta, priesteri un levīti nav nošķīrušies no šo zemju tautām: kanaāniešiem, hetiešiem, periziešiem, jebūsiešiem, amoniešiem...

Lasīt vairāk
Eksāmens
Eksāmens

Bībeles lasījums /Ezras 8, 1–36/ 1 Šie ir to tēvu namu galveno cilts raksti, kuri kopā ar mani ķēniņa Artakserksa valdīšanas laikā devās projām no Bābeles: 2 no Pinhāsa dēliem Gēršoms, no Ītāmāra dēliem Daniēls, no Dāvida dēliem Hatūšs, 3 no...

Lasīt vairāk
Uzticamais vadonis
Uzticamais vadonis

Bībeles lasījums /Ezras 7,1-28/ 1 Pēc šiem notikumiem Persijas ķēniņa Artakserksa valdīšanas laikā Ezra, Serāja dēls, Azarjas dēls, Hilkijas dēls, 2 Šallūma dēls, Cādoka dēls, Ahītūva dēls, 3 Amarjas dēls, Azarjas dēls, Merājota dēls, 4 Zerahjas...

Lasīt vairāk
Celtniecības noslēpumi
Celtniecības noslēpumi

Bībeles lasījums /Ezras 6,1–22/ 1 Tad ķēniņš Dārijs deva pavēli, un tika pārmeklēts Bābeles grāmatu nams, kurā glabāja dārgumus. 2 Ahmeta pilī Mēdijas pavalstī atrada kādu rulli, un tā rakstos bija rakstīts: 3 “Ķēniņa Kīra pirmajā valdīšanas gadā...

Lasīt vairāk
Garīgums politiķiem?
Garīgums politiķiem?

Bībeles lasījums /Ezra 5:1-17/ 1   Israēla Dieva vārds nāca pār praviešiem Hagaju un Zeharju, Ido dēlu, – tie pravietoja jūdiem Jūdā un Jeruzālemē. 2  Tad cēlās Zerubābels, Šaltiēla dēls, un Jozua, Jehocādāka dēls, un sāka celt Jeruzālemē Dieva...

Lasīt vairāk
Kāpēc, Dievs?
Kāpēc, Dievs?

Bībeles lasījums /Ezra 4:1-24/ 1 Kad Jūdas un Benjāmina pretinieki uzzināja, ka no gūsta pārnākušie ceļ templi Kungam, Israēla Dievam, 2  viņi nāca pie Zerubābela un tēvu namu galvenajiem un teica: “Mēs gribam celt kopā ar jums, jo meklējam jūsu...

Lasīt vairāk
Svarīgāko – vispirms
Svarīgāko – vispirms

Bībeles lasījums /Ezras 3,1–13/ “1 Kad pienāca septītais mēnesis, Israēla dēli no savām pilsētām visi kā viens tika sapulcināti Jeruzālemē. 2 Tad cēlās Jozua, Jehocādāka dēls, ar saviem brāļiem priesteriem un Zerubābels, Šaltiēla dēls, ar...

Lasīt vairāk
Dzimtenē ar uzdevumu
Dzimtenē ar uzdevumu

Bībeles lasījums /Ezras1,1–11/ “1 Persijas ķēniņa Kīra pirmajā valdīšanas gadā, lai piepildītos Jeremijas teiktais Kunga vārds, Kungs mudināja Persijas ķēniņa Kīra garu, un tas lika izziņot visā savā valstī šādu rīkojumu, rakstiski un...

Lasīt vairāk
Neatlaidība ticībā
Neatlaidība ticībā

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,32–39/ “32 Atsauciet atmiņā savas pirmās dienas, kurās jūs, tapuši apgaismoti, papilnam izcietāt smagu ciešanu cīņu, 33 gan paši, būdami atklāti izsmieti, saņemot naidu un pāridarījumus, gan arī esot kopā ar...

Lasīt vairāk