Kāpēc, Dievs?

Kāpēc, Dievs?

Kāpēc, Dievs?

Bībeles lasījums /Ezra 4:1-24/

1 Kad Jūdas un Benjāmina pretinieki uzzināja, ka no gūsta pārnākušie ceļ templi Kungam, Israēla Dievam, 2  viņi nāca pie Zerubābela un tēvu namu galvenajiem un teica: “Mēs gribam celt kopā ar jums, jo meklējam jūsu Dievu tāpat kā jūs. Mēs viņam upurējām kopš Asīrijas ķēniņa Ēsar-Hadona dienām, kad viņš atveda mūs šurp.” 3 Zerubābels, Jozua un pārējie tēvu namu galvenie tiem atbildēja: “Ne jūs, bet mēs celsim templi mūsu Dievam! Mēs paši to celsim Kungam, Israēla Dievam, kā mums pavēlējis ķēniņš, Persijas ķēniņš Kīrs!” 4 Tās zemes ļaudis centās kavēt jūdu tautai darbus un traucēja celt. 5 Viņi nolīga padomdevējus, lai kavētu jūdu nodomus visu Persijas ķēniņa Kīra valdīšanas laiku līdz Persijas ķēniņa Dārija valdīšanai.
6  Ahasvēra laikā, viņa valdīšanas sākumā, tie rakstīja sūdzību par Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājiem. 7 To Persijas ķēniņam Artakserksam rakstīja Bišlāms, Mitredāts, Tābēls un citi viņu biedri. Vēstuli tulkoja aramiešu valodā un rakstīja aramiešu rakstībā. 8 Pārvaldnieks Rehūms un rakstvedis Šimšajs rakstīja ķēniņam Artakserksam par Jeruzālemi šo vēstuli:
9 “Pārvaldnieks Rehūms, rakstvedis Šimšajs un pārējie tiesneši, valdības vīri, un persieši, erehvieši, babilonieši, sūsieši, dehajieši un elmajieši, 10 un visas citas tautas, kuras lielais un godātais Asnapars izveda un lika tām dzīvot Samarijas pilsētās.”
11 Šis ir sūtītās vēstules noraksts:
“Ķēniņam Artakserksam – tavi kalpi no Viņpusupes apgabala. Tagad 12 lai ķēniņam ir zināms, ka jūdi, kas no jums atnākuši pie mums uz Jeruzālemi, ceļ šo dumpīgo un ļauno pilsētu, atjaunodami mūrus un labodami pamatus. 13 Lai ķēniņš zina – ja šo pilsētu uzcels un mūrus pabeigs, tad viņi vairs nedos nodevas, maksu un muitu un tālab mazināsies ķēniņa bagātība. 14 Taču mēs savu sāli dabūjam no ķēniņa pils – mums neklājas būt ķēniņa negoda lieciniekiem, tāpēc mēs sūtām ķēniņam šo ziņojumu. 15 Lai pārlūko tavu tēvu Ierakstu grāmatu! Ierakstu grāmatā tu izlasīsi un uzzināsi, ka šī pilsēta ir dumpīga un nes zaudējumus ķēniņiem un visiem apgabaliem. Jau no senām dienām tie ir nemiera cēlāji, tāpēc šo pilsētu iznīcināja! 16 Mēs darām zināmu ķēniņam – ja šī pilsēta tiks uzcelta un tās mūri pabeigti, tad Viņpusupes apgabalā tev vairs nebūs īpašuma!”
17 Un tad ķēniņš sūtīja rīkojumu:
“Pārvaldniekam Rehūmam, rakstvedim Šimšajam un pārējiem viņu biedriem, kuri dzīvo Samarijā un Viņpusupes apgabalā, lai jums labklājība! Tagad, 18 kad man nolasīja priekšā jūsu sūtīto vēstuli, 19 es devu pavēli pārbaudīt, un tika atrasts, ka šī pilsēta kopš sendienām ir sacēlusies pret ķēniņiem, dumpojusies un sacēlusies. 20 Jeruzālemē viņiem bijuši vareni ķēniņi, kuri valdījuši pār visu Viņpusupes apgabalu, un tiem maksātas nodevas, maksa un muita. 21 Tādēļ pavēliet, lai tie vīri mitējas un neceļ pilsētu, ja nu vienīgi pēc manis dotas pavēles. 22 Sargieties šo lietu darīt nolaidīgi vai tā, ka ķēniņa namam rastos lieli zaudējumi un zudumi!”
23 Kad ķēniņa Artakserksa vēstules noraksts bija nolasīts priekšā Rehūmam, rakstvedim Šimšajam un viņa biedriem, tie ar steigu devās uz Jeruzālemi pie jūdiem un pārtrauca darbus ar spēku un varu. 24 Tā darbi pie Kunga nama Jeruzālemē tika pārtraukti un netika turpināti līdz Persijas ķēniņa Dārija otrajam valdīšanas gadam.

Bībeles pārdomas

Ja tavu dzīvi pašlaik ir skārusi kāda krīze vai neveiksme, tad ir labi saprast, ka Dievs par to zina un ka tavā ceļā ir uzvarēts pretinieks.

Tie, kuru dzīves gadu skaits tuvojas vai iesniedzas pusmūžā, labi atceras tos daudzos dievnamus mūsu zemē, kuri tika nopostīti vai labākajā gadījuma pārvērsti par noliktavām vai koncertzālēm. Par šo piecdesmit gadu garo postu vairs liecina fotogrāfijas un atmiņas.

Vēsturiskā skatījumā tas nav nekas jauns un neparasts. Arī Jeruzalemē labi iesāktā tempļa atjaunošana tika apstādināta. Iemesli? Tie paši, labi pazīstamie: apsūdzības raksti (7.p.), politiskas spēles (12.-16.p.) un dažu cilvēku personiskais izdevīgums (22.p.). Kāpēc neiejaucās visvarenais Dievs, pēc kura pavēles paklausībā un pielūgsmē visi tempļa celtniecības darbi tika iesākti un plānoti? Kāpēc Dievs neatvairīja vai neapturēja pretiniekus un nelabvēļus?

Ikdienā mēs sastopamies ar visdažādākajiem draudiem: AIDS, alkoholisms, narkomānija, emocionāls sabrukums, laulāto neuzticība, finansu krīzes, svarīgu projektu neizdošanās, konflikti. Sātanam ļoti patīk apciemot Dieva ļaudis, sevišķi, ja tiem ir labas apņemšanās un viss sokas. Dažkārt pat liekas, ka ļaunie spēki nepārprotami uzņemas iniciatīvu un panāk iecerēto. Tomēr šie tumšie brīži ir pārejoši un pārvarami. Arī krīzes situācijās ir divas puses: ir lietas, kuras varam izdarīt un novērst paši, un ir lietas, kuras varam uzticēt vienīgi Dieva rokai. Kamēr Dieva ļaudis paliek stipri ticībā, neviens šķērslis un nekādas problēmas nevar tos pārspēt un aizturēt.

Atceries brīžus, kad tev šķita, ka viss nenotiek, kā vajadzētu un kad Dievs nerīkojās pēc tava plāna. Kas palīdzēja tev saglabāt ticību?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: