Garīgums politiķiem?

Garīgums politiķiem?

Garīgums politiķiem?

Bībeles lasījums /Ezra 5:1-17/

1   Israēla Dieva vārds nāca pār praviešiem Hagaju un Zeharju, Ido dēlu, – tie pravietoja jūdiem Jūdā un Jeruzālemē. 2  Tad cēlās Zerubābels, Šaltiēla dēls, un Jozua, Jehocādāka dēls, un sāka celt Jeruzālemē Dieva namu. Kopā ar tiem bija Dieva pravieši, kas viņus atbalstīja. 3 Tolaik pie viņiem atnāca Viņpusupes pārvaldnieks Tatnajs un Šētar-Boznajs ar saviem biedriem un jautāja: “Kurš jums deva pavēli celt šo namu un pabeigt šos mūrus?” 4 Un mēs viņiem pateicām to vīru vārdus, kuri cēla namu. 5 Viņu Dievs nenovērsa skatienu no Jūdas vecajiem, un tie viņus nekavēja, līdz vēsts nonāca pie Dārija, un tas par šo lietu nosūtīja vēstuli. 6 Šis ir vēstules noraksts, kuru ķēniņam Dārijam sūtīja Viņpusupes pārvaldnieks Tatnajs un Šētar-Boznajs ar saviem biedriem no Viņpusupes Arparsehaja apgabala. 7 Viņi tam sūtīja ziņu, kurā bija rakstīts: “Ķēniņam Dārijam miers lai ir bagātīgi! 8 Lai ķēniņam zināms, ka mēs esam atnākuši uz Jūdas apgabalu, kur lielā Dieva nams, – viņi to ceļ no milzīgiem akmeņiem, mūros liek baļķus, darbs tiek darīts čakli, darbi tiem sokas! 9 Mēs par to jautājām vecajiem un teicām: kas deva jums pavēli celt šo namu un pabeigt šos mūrus? 10 Mēs tiem jautājām arī viņu vārdus, lai varētu pierakstīt un tev paziņot, kā sauc viņu galvenos. 11 Un viņi mums atbildēja šādi – viņi teica: mēs esam debess un zemes Dieva kalpi un atjaunojam šo namu, kas bija uzcelts jau pirms daudziem gadiem – liels Israēla ķēniņš to uzcēla un pabeidza, 12  bet mūsu tēvi sadusmoja debesu Dievu, un viņš tos nodeva kaldieša Nebūkadnecara, Bābeles ķēniņa, rokā, un tas nopostīja šo namu, bet tautu aizveda gūstā uz Bābeli. 13  Tomēr Bābeles ķēniņa Kīra pirmajā valdīšanas gadā ķēniņš Kīrs pavēlēja uzcelt šo namu no jauna. 14 Arī Dieva nama traukus, zeltu un sudrabu, ko Nebūkadnecars bija paņēmis no Jeruzālemes tempļa un aizvedis uz Bābeles templi, ķēniņš Kīrs ņēma no Bābeles tempļa un nodeva Šēšbacaram, kuru bija iecēlis par pārvaldnieku, 15 un sacīja tam: ņem šos traukus, ej, un novieto Jeruzālemes templī, un Dieva namu lai atjauno, kur tas bijis! 16 Tad Šēšbacars nāca un lika pamatus Dieva namam Jeruzālemē – kopš tā laika līdz šim tas tiek celts, bet nav pabeigts. 17 Tāpēc, ja tas ķēniņam šķiet labi, lai viņš meklē ķēniņa dārgumu namā, kas Bābelē, vai ir tā, ka ķēniņš Kīrs ir pavēlējis uzcelt Jeruzālemē šo Dieva namu, un, ja ķēniņam tīk, lai sūta mums atbildi!”

Bībeles pārdomas

Pasaules valdnieki un ietekmīgas autoritātes arī ir pakļautas Dieva gribai, lai pasaules vēsturē tiktu īstenota Viņa griba un mērķi.

Cik daudz pamestu, aizsāktu jaunbūvju un namu var vērot, braucot pa Latvijas laukiem. Kas gan šiem cilvēkiem atgadījies? Finansu nepietiekamība, nesaskaņoti vai neapstiprināti dokumenti, pēkšņas, negaidītas pārmaiņas dzīvē? Kad ir nepieciešams vairāk spēka un iedvesmas: sākot kaut ko no jauna vai turpinot jau reiz iesāktu, bet norimušu darbu?

Apmēram piecus gadsimtus pirms Kristus Dievs izvēlējās praviešus, lai tie pamudinātu cilvēkus atsākt darbu pie iesāktā. Dievs bija tas, kurš pēc apmēram gada pārtraukuma lika turpināt Jeruzalemes tempļa atjaunošanas darbus, no saviem ļaudīm sagaidot ticību un darbošanos. Enerģiski uzsākto darbu apsīkums varēja izlikties kā neveiksme, bet Dievs joprojām bija ar saviem ļaudīm (5.p.).

Dievs bija tas, kurš ietekmēja ļoti tehniskas lietas: valdnieka atļaujas, arhīva informācijas noskaidrošanu, dokumentu kārtošanu. Kādēļ Dieva vadošais spēks tikpat droši nevar atklāties visos lēmumos, kas tiek pieņemti attiecībā par kristīgās morāles un labklājības jautājumiem, par dievnamu celšanu un atjaunošanu mūsdienu Latvijā?

Lai gan dažkārt liekas, ka ļaunums svin uzvaru, Israēla tautas piedzīvojumi ir pierādījums un stiprinājums šodienai. Tā ir daļa no kristieša misijas: rīkoties ticībā saskaņā ar Dieva gribu, uzlūkojot valdības vadītājus kā cilvēkus, kuriem ir uzticēts pieņemt lēmumus, bet kuri tai pašā laikā atrodas zem Dieva kontroles un kuriem nepieciešams lūgšanas un garīgs atbalsts.

Kāda ir tava attieksme pret Dieva gribu? Vai un kā tu lūdz par valsts vadītājiem, ministriem un atbalsti tos, kas ieņem atbildīgus amatus?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: