Ierakstīts debesīs
Ierakstīts debesīs

Bībeles lasījums /Lūkas 10, 17–24/ Un tie septiņdesmit divi atgriezās un stāstīja ar lielu prieku: “Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas!” 18 Viņš tiem sacīja: “Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam! 19  Redzi, es jums esmu devis...

Lasīt vairāk
Nepaliec malā!
Nepaliec malā!

Bībeles lasījums /Lūkas 10, 1–16/ 1 Pēc tam Kungs nozīmēja vēl citus septiņdesmit divus un sūtīja tos pa divi sev pa priekšu uz visām pilsētām un ciemiem, kur viņam bija jāiet. 2 Un viņš tiem sacīja: “Pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz, tādēļ...

Lasīt vairāk
Viens pret visiem
Viens pret visiem

Bībeles lasījums /Nehemijas 13, 15–31/ 15  Tolaik es redzēju, ka Jūdā sabatā min vīnspaidu, ka nes kūlīšus un krauj uz ēzeļiem, un arī vīnu, vīnogas, vīģes un dažādas nastas sabata dienā nes uz Jeruzālemi. Es tos brīdināju todien, kad tie pārdeva...

Lasīt vairāk
Skarbā īstenība
Skarbā īstenība

Bībeles lasījums /Nehemijas 13, 1–14/ 1  Todien tautai lasīja priekšā Mozus grāmatu, un tur bija rakstīts, ka amonieši un moābieši nemūžam nedrīkst nākt Dieva sapulcē, 2  jo tie nebija sagaidījuši Israēla dēlus ar maizi un ūdeni, bet bija...

Lasīt vairāk
Dziesmu svētki
Dziesmu svētki

Bībeles lasījums /Nehemijas 11,1–3, +12,27–47/ 11.nodaļa 1 Tautas augstmaņi apmetās Jeruzālemē, bet pārējā tauta meta lozes – vienam no desmit bija jānāk dzīvot svētajā pilsētā Jeruzālemē, atlikušie deviņi palika savās pilsētās. 2 Tauta svētīja...

Lasīt vairāk
Vai drīkst tā lūgt? 
Vai drīkst tā lūgt? 

Bībeles lasījums /Psalms 17/ 1 Dāvida lūgšana. Dzirdi, Kungs, manu taisnību, uzklausi manu brēcienu, ieklausies manā lūgšanā – tā nenāk no melīgām lūpām! 2 No tevis man spriedums, tavas acis redz patiesību, 3 tu pārbaudīji manu sirdi, tu nāci...

Lasīt vairāk
Kā mums trūkst?
Kā mums trūkst?

Bībeles lasījums /Nehemijas 10, 1-40/ 1 Tādēļ mēs slēdzām taisnības derību un to pierakstījām. Mūsu augstmaņi, levīti un priesteri to apzīmogoja. 2 Zem zīmoga bija šie vārdi: pārvaldnieks Nehemija, Hahaljas dēls, un Cedekija, 3 Serāja, Azarja...

Lasīt vairāk
Kam vajadzīga vēsture?

Bībeles lasījums /Nehemijas 9, 16–37/ 16  Mūsu tēvi bija iedomīgi, bija stūrgalvīgi, taviem baušļiem neklausīja! 17  Tie liedzas klausīt! Tavus darītos brīnumus viņi neatceras – stūrgalvīgi ieceļ vadoņus, lai atgrieztos Ēģiptes verdzībā! Bet tu...

Lasīt vairāk
Nožēlojot grēkus
Nožēlojot grēkus

Bībeles lasījums /Nehemijas 9, 1–15 / 1 Šī paša mēneša divdesmit ceturtajā dienā Israēla dēli, tērpušies maisos un zemi uz galvas, sapulcējās gavēt. 2 Israēla dzimums nošķīrās no visiem svešinieku dēliem un sāka sūdzēt savus grēkus un savu tēvu...

Lasīt vairāk
Draudzes nometne
Draudzes nometne

Bībeles lasījums /Nehemijas 8, 1–18/ 1 Visa tauta kā viens sapulcējās laukumā pie Ūdens vārtiem un sacīja rakstu zinātājam Ezram, lai atnes Mozus bauslības grāmatu, ko Kungs bija devis Israēlam. 2 Priesteris Ezra atnesa sapulcei bauslības...

Lasīt vairāk
Vai iesākas ikdiena?
Vai iesākas ikdiena?

Bībeles lasījums /Nehemijas 7, 1-7, (8-60) 61-72/ 1 Kad mūris bija uzcelts un es biju ielicis aizvirtņus, tika iecelti vārtu sargi, dziedātāji un levīti. 2 Tad es iecēlu par Jeruzālemes pārvaldītājiem savu brāli Hānānī un pils pārvaldnieku...

Lasīt vairāk