Viens pret visiem

Viens pret visiem

Viens pret visiem

Bībeles lasījums /Nehemijas 13, 15–31/

15  Tolaik es redzēju, ka Jūdā sabatā min vīnspaidu, ka nes kūlīšus un krauj uz ēzeļiem, un arī vīnu, vīnogas, vīģes un dažādas nastas sabata dienā nes uz Jeruzālemi. Es tos brīdināju todien, kad tie pārdeva ēdamo. 16 Pilsētā dzīvoja arī tīrieši, tie ieveda zivis un dažādas preces un sabatā tās Jeruzālemē pārdeva Jūdas dēliem. 17 Tad es norāju Jūdas dižciltīgos un sacīju tiem: “Kāpēc jūs darāt šīs ļaunās lietas un apgānāt sabatu? 18 Vai tā nedarīja jau jūsu tēvi? Un mūsu Dievs ir licis nākt visam šim ļaunumam pār mums un pār šo pilsētu, un jūs vairojat dusmas pret Israēlu, sagānīdami sabatu!” 19 Kad sabata priekšvakarā Jeruzālemes vārtos sāka krēslot, es pavēlēju aizvērt vārtus un noteicu, lai neatver līdz sabata beigām. Vairākus savus kalpus es iecēlu par vārtu sargiem, lai sabatā netiek ienesta neviena nasta. 20 Tad tirgoņi un dažādu preču pārdevēji vienu vai divas reizes pārnakšņoja ārpus Jeruzālemes, 21 bet es tos brīdināju un sacīju tiem: “Kādēļ jūs nakšņojat pie mūra? Ja jūs tā darīsiet vēlreiz, es likšu jūs sagrābt!” Kopš tā laika viņi sabatā nenāca. 22 Es noteicu levītiem, lai tie šķīstās un nāk sargāt vārtus, lai tiktu svētīta sabata diena. Piemini arī to man par labu, Dievs, un žēlo mani ar savu lielo žēlastību!
23  Tolaik es redzēju arī, ka jūdi apprecējuši ašdodiešu, amoniešu un moābiešu sievas, 24 un puse no viņu dēliem runāja ašdodiski un neprata runāt jūdiski, bet tikai tās tautas valodā. 25 Tad es rājos ar tiem, lādēju un situ dažus no tiem vīriem un plūcu tiem matus. Es liku tiem zvērēt pie Dieva – jūs nedosiet savas meitas viņu dēliem un neņemsiet viņu meitas saviem dēliem un sev! 26  Vai Israēla ķēniņš Sālamans nekrita grēkā tieši tādēļ? Starp daudzām tautām nav bijis tāda ķēniņa – viņš bija Dieva mīlēts, un Dievs viņu iecēla par visa Israēla ķēniņu, bet svešu tautu sievas pat viņu pavedināja grēkot! 27 Un tagad mēs par jums dzirdam, ka jūs darāt visu šo lielo ļaunumu un netaisnību pret mūsu Dievu, precēdami citu tautu sievas! 28  Viens no augstā priestera Jehojādas, Eljāšība dēla, dēliem bija horonieša Sanballata znots, tādēļ es to padzinu. 29 Piemini viņus, Dievs, jo tie aptraipījuši priestera amatu un priesteru un levītu derību! 30 Tā es tos šķīstīju no visa svešā un atkal iecēlu priesterus un levītus, katru savā darbā, 31 un atjaunoju malkas upurveltes noteiktos laikos un pirmo augļu pienešanu. Piemini to, Dievs, man par labu!

Bībeles pārdomas

Labie darbi Dieva labā ir pieminēšanas vērti. Vai tu uzdrošinies lūgt, lai Dievs piemin tavus labos darbus?

Kā jutās Nehemija, atbraucis atpakaļ sava Dieva zemē? Ne tikai tempļa kalpotāji, arī visa tauta grēko, aizmirsdama nesen atjaunoto derību. Iespējams, Nehemija bija cerējis veldzēties savu tautiešu ticībā, bet nekā, viņam pašam atkal jākļūst par citu veldzētāju.

Tauta atkal pārkāpj sabatu! Atkal precas ar sveštautiešiem! Tik liels ir kārdinājums iegūt vairāk naudas, ka pat vienu dienu nedēļā nav laika atpūsties, jo varbūt kāds grasītis aizies gar degunu (15.–16.p.). Vai kāds atcerējās, ka šai dienā bija jādomā par Dievu? Tik liels ir kārdinājums pēc savādākām sievietēm un vīriešiem, ka mazsvarīgs kļūst Dievs, kas to aizliedza. Dievs taču zina, cik grūti ir palikt uzticīgam Viņam, ja tuvākajam cilvēkam ir atšķirīgs pasaules uzskats. Vai laulību slēdzot neatklājas cilvēka prioritātes – Dievs vai īslaicīgs prieks ar cilvēku, kas ved prom no mūžīgām vērtībām? Kā piemērs tiek minēts dižais ķēniņš Salamans, kurš, lai gan visgudrākais cilvēks pasaulē, tomēr nespēja pretoties sievietēm. Līdz ar svešo sieviešu ticību visā tautā izplatījās elkdievība, visu citu grēku iniciatore.

Patiesībā Nehemija taču varēja noskumis aizbraukt atpakaļ, jo ko tu viens uzsāksi pret veselu nomaldījušos tautu. Arī Nehemijas dusmas un izmisums bijis liels, viņš pat nav varējis savaldīties (25.p.). Tomēr viņš metas šai nevienlīdzīgajā cīņā kā cīņā ar vējdzirnavām. Un Nehemija uzvar. Viņš atkal liek katram pildīt savus pienākumus, aptur pat svešzemnieku tirgotājus pie Jeruzālemes vārtiem. Kā tas iespējams? Vai ne tāpēc, ka Nehemijas mērķis bija godināt Dievu un likt arī tautai godināt savu Kungu? Viņš strādā Dieva labā un nekaunas lūgt, lai Dievs to neaizmirst (14.,22.,31.p.). Vai Nehemijas piemērs nav labs iedrošinājums būt dedzīgiem Dieva valstības darbā un nebūt pazemīgiem tur, kur Dievs to neprasa?

 Kā tu pavadi svētdienu? Kā šī diena parāda tavu uzticību Dievam?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: