Kārtējie iebiedēšanas mēģinājumi

Kārtējie iebiedēšanas mēģinājumi

Kārtējie iebiedēšanas mēģinājumi

Bībeles lasījums /Nehemijas 6, 1–19/

1 Kad Sanballats, Tobīja, arābs Gešems un pārējie mūsu ienaidnieki uzzināja, ka esmu atjaunojis mūri un tajā nav atstātas plaisas – kaut gan līdz tam laikam es vēl nebiju ielicis vārtos aizvirtņus –, 2 Sanballats un Gešems sūtīja pie manis teikt: “Nāc, tiksimies kādā ciemā Ono līdzenumā.” Bet viņi gribēja man darīt ļaunu. 3 Es sūtīju pie viņiem vēstnešus, lai saka: “Man ir daudz darba, tāpēc nevaru doties lejā, jo, ja es ietu lejā pie jums, tad darbi apstātos.” 4 Četras reizes viņi mani aicināja līdzīgiem vārdiem, un es viņiem atbildēju tāpat. 5 Tad piektajā reizē Sanballats sūtīja pie manis savu puisi ar atvērtu vēstuli, 6 kurā bija rakstīts: “Apkārtējās tautas un Gešems saka: jūs, jūdi, esat nodomājuši sacelties un tādēļ tu cel mūri. Runā, ka tu būšot viņiem ķēniņš! 7 Tu arī esi iecēlis praviešus, lai tevi Jeruzālemē ieceļ par jūdu ķēniņu. Tagad to uzzinās ķēniņš, tādēļ nāc kopīgi apspriesties!” 8 Tad es sūtīju, lai viņam saka: “Tas, ko tu saki, nav taisnība, to tu esi sagudrojis!” 9 Taču viņi visi mūs baidīja, runādami: “Lai viņu rokas gurst darbā, lai neko nepaveic!” – “Bet tu stiprini manas rokas!” 10 Pēc tam es iegāju Šemajas, Dlājas dēla, Mehētabēla dēla dēla namā. Viņš bija ieslēdzies un sacīja:
“Tiksimies Dieva namā,
tempļa vidū!
Aizslēgsim tempļa durvis,
jo viņi nāks tevi nokaut,
naktī nāks tevi nokaut!”
11 Bet es teicu: “Vai tāds vīrs kā es lai bēgtu? Vai tādam kā man jāiet dzīvot templī? Nē, es neiešu!” 12 Es sapratu, redzi, Dievs viņu nav sūtījis! Jo viņš pravietoja pret mani, tādēļ ka Tobīja un Sanballats viņu bija nolīguši. 13 Viņš bija nolīgts tādēļ, lai es bailēs tā darītu un grēkotu, tad tie varētu teikt ļaunus vārdus un mani apsmiet. 14 “Atceries, mans Dievs, Tobījas un Sanballata darbus un arī pravieti Noadju un pārējos praviešus, kuri gribēja mani iebaidīt!”
15 Tā mūris tika pabeigts elūla mēneša divdesmit piektajā dienā, piecdesmit divās dienās. 16 Kad to uzzināja visi mūsu ienaidnieki, visas tautas, kas mums apkārt, tie izbijās un pilnīgi zaudēja drosmi, jo atzina, ka šis darbs ir padarīts ar mūsu Dieva palīdzību. 17 Tolaik daudzi jūdu dižciltīgie sūtīja vēstules Tobījam, bet Tobīja sūtīja tiem, 18 jo daudzi jūdi viņam bija zvērējuši uzticību, tādēļ ka viņš bija Šehanjas, Āraha dēla, znots, un viņa dēls Jehohānāns bija ņēmis par sievu Mešullāma, Berehjas dēla, meitu. 19 Tie man stāstīja par viņu labu, bet manis teikto atstāstīja viņam. Tobīja sūtīja vēstules, lai mani iebiedētu.

Bībeles pārdomas

Reizēm ir grūti saprast, kā saglabāt ticību Dievam un uzsāktajam darbam Viņa labā, ja tik daudzi cilvēki ir pret to. Dievs, ko Tu man mācīsi šodien?

Katrs ir sastapies ar bailēm. Tās it kā paralizē cilvēka prātu, spējas rīkoties, analizēt situāciju. Baiļu brīžos rodas panika, kas nav laba padomdevēja. Arī Nehemijas dzīvē bija tāds brīdis, kad bailes varēja ņemt virsroku pār citām izjūtām. Sanballats, Tobija un Gešems atkal centās izraisīt bailes savā pretiniekā. Šoreiz viņi izmantoja citu taktiku – centās panākt tikšanos ar Nehemiju un apvainoja viņu sazvērestībā. Kāpēc viņiem tik ļoti nepatika mūra atjaunošanas darbi? Mūris ap pilsētu deva drošību, līdz ar to arī lielāku neatkarību, tas it kā norādīja uz tautas patstāvību. Bez tam tautas saliedētība šajā darbā rādīja, cik stipra var būt tās griba un cik neparedzēti liela uzņēmība un spēks. Protams, ir izdevīgāk, ja kaimiņos mīt maza, iebiedēta tautiņa, kurai nav viss nepieciešamais savas pilsētas aizsardzībai. Tādu vieglāk pakļaut, ar tādu tautu var noslēgt sev izdevīgus, viņai neizdevīgus līgumus. Jau ilgus gadus jūdu tauta bija bijusi šādā, apspiestā, stāvoklī. Kāpēc lai būtu kādas izmaiņas? Tad nu kaimiņi mēģina iebiedēt jūdu pašreizējo vadoni Nehemiju, bet viņš nepakļaujas iebiedēšanas mēģinājumiem. Viņu pat nevar izprovocēt uz kādu darbību. Ļaundari izmanto viltu – apsūdz Nehemiju sacelšanās mēģinājumā, tā cenšoties viņu apsūdzēt valsts vadītāju acīs, bet Nehemija ir taisns. Šai gadījumā patiesība ir stiprāka par bailēm. Kur viņš ņēma drosmi un gudrību turpināt savu darbu par spīti apkārtējo naidam? Bet darbs bija pūļu vērts – ļaudis saliedējās, kaimiņi sāka respektēt šo mazo tautiņu (16.p.). Visi redzēja, ka ar viņiem ir Dievs.

Arī mūsu ikdienas dzīvē ir jāsastopas ar apkārtējo nesapratni, īpaši, ja darbs, ko darām, kādam nepatīk, liekas kaitējošs, apdraudošs. Varbūt kāds tad cenšas mūs iebiedēt, lai apstādinātu. Nehemijam mērķis bija svarīgāks par personīgo labklājību, bez tam īpašu drosmi viņam deva Dievs.

 Kādu iedrošinājumu šis stāsts sniedz tev?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: