Kā mums trūkst?

Kā mums trūkst?

Kā mums trūkst?

Bībeles lasījums /Nehemijas 10, 1-40/

1 Tādēļ mēs slēdzām taisnības derību un to pierakstījām. Mūsu augstmaņi, levīti un priesteri to apzīmogoja.
2 Zem zīmoga bija šie vārdi:
pārvaldnieks Nehemija, Hahaljas dēls, un Cedekija,
3 Serāja, Azarja, Jeremija,
4 Pašhūrs, Amarja, Malkija,
5 Hatūšs, Šebanja, Mallūhs,
6 Hārims, Merēmots, Obadja,
7 Daniēls, Gintons, Bārūhs,
8 Mešullāms, Abija, Mijāmīns,
9 Maazja, Bilga, Šemaja – šie ir priesteri.
10 Un levīti: Jozua, Azanjas dēls, Binnūjs no Hēnādāda dēliem, Kadmiēls,
11 viņa brāļi: Šebanja, Hodija, Kelīta, Pelāja, Hānāns,
12 Miha, Rehobs, Hašabja,
13 Zakūrs, Šērēbja, Šebanja,
14 Hodija, Bānī, Bnīnū.
15 Tautas galvenie: Parošs, Pahat-Moābs, Ēlāms, Zatū, Bānī,
16 Bunnī, Azgāds, Bēbajs,
17 Adonījāhu, Bigvajs, Ādīns,
18 Ātērs, Hizkija, Azūrs,
19 Hodija, Hāšums, Bēcajs,
20 Hārīfs, Anātots, Nēbajs,
21 Magpiāšs, Mešullāms, Hēzīrs,
22 Mešēzabēls, Cādoks, Jadua,
23 Pelatja, Hānāns, Anāja,
24 Hozeja, Hananja, Hašūbs,
25 Lohēšs, Pilha, Šobēks,
26 Rehūms, Hašabna, Maasēja,
27 Ahija, Hānāns, Ānāns,
28 Mallūhs, Hārims, Baāna.
29 Pārējie ļaudis, priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, tempļa kalpotāji un visi, kas atšķīrušies no apkārtējo zemju tautām, lai pildītu Dieva bauslību, viņu sievas, dēli un meitas, visi, kam bija atziņa un saprašana, 30  pievienojās saviem brāļiem, saviem dižciltīgajiem un uzņēmās zvēresta saistības, zvērēdami, ka pildīs Dieva bauslību, kas dota caur Dieva kalpu Mozu, un turēs un darīs visas Kunga, mūsu Kunga, pavēles, tiesas un likumus. 31  Savas meitas mēs nedosim to zemju tautām un neņemsim viņu meitas saviem dēliem! 32  Kad to zemju tautas sabatā atvedīs pārdot preces un graudus, mēs nepirksim no tiem sabatā un svētā dienā! Septītais gads mums būs sabata gads, tad mēs atlaidīsim visus parādus! 33 Mēs nosakām sev bausli, ka ik gadu dosim trešdaļu šekeļa mūsu Dieva nama kalpošanai – 34 upurmaizēm, nemitīgai labības dāvanai un nepārtrauktam sadedzināmajam upurim sabatos, jaunos mēnešos un noteiktos laikos, kā arī svētlietām un grēku upuriem, lai veiktu izlīgumu par Israēla grēkiem, kā arī visiem mūsu Dieva nama darbiem. 35  Mēs, priesteri, levīti un tauta, metām lozes par malkas upurveltēm, lai katra ģimene gadu no gada noteiktā laikā nestu to mūsu Dieva namā un to varētu dedzināt uz Kunga, mūsu Dieva, altāra, kā rakstīts bauslībā. 36  Mūsu zemes pirmos augļus no visiem augļu kokiem, pirmos no visiem augļiem gadu no gada mēs nesīsim Kunga namā. 37  Arī savus pirmdzimtos dēlus, kā rakstīts bauslībā, un savus pirmdzimtos lopus, vēršus un avis, mēs nesīsim mūsu Dieva namā priesteriem, kas kalpo Dieva namā, 38  kā arī pirmo vākumu no savas labības, no ziedojuma, un visiem augļiem, un jauno vīnu un eļļu mēs nesīsim priesteriem Dieva nama telpās un dosim levītiem desmito tiesu no savas zemes, kā arī dosim levītiem desmito tiesu visās pilsētās, kur mēs strādājam. 39 Priesteris no Ārona dēliem būs pie levītiem, kad levīti saņems desmito tiesu, un no savas desmitās tiesas vienu desmito tiesu levīti nesīs mūsu Dieva nama telpās, nama dārgumu krātuvē, 40 jo Israēla dēli un Levī dēli nesīs labības, jaunā vīna un eļļas ziedojumu telpās, kur ir svētie trauki, kur kalpo priesteri, vārtu sargi un dziedātāji! Mēs nepametīsim sava Dieva namu!

Bībeles pārdomas

Ik pa laikam ir jāatjauno attiecības ar savu Kungu – jāpārliecinās, vai līdzšinējie solījumi ir pildīti, jāsolās no jauna. Kad tu pēdējo reizi atjaunoji derību ar Dievu?

Vienmēr ir patīkami lasīt vai dzirdēt par atmodu kādā draudzē, kādā tautā. Varbūt tāpēc Nehemijas grāmata it tik saistoša, ka redzam, kā Dievs var izmainīt tautas attieksmi pret sevi un arī likt cilvēkiem reāli rīkoties.

Šodien lasām par jaunu apņemšanos pildīt Dieva likumus, ko tauta apliecina rakstiski. Varbūt ir vērts to darīt, jo, kā saka, rakstītam vārdam ir lielāks spēks. Šoreiz tauta apņemas pildīt tās lietas, kas ir bijušas klupšanas akmens viņu garīgajā un laicīgajā dzīvē. Garīgais iet kopā ar laicīgo, to nemaz nevar šķirt, kā man tik bieži gribētos. Tad nu tauta apņemas ievērot Dieva bauslību, īpaši uzsverot, ka netiks slēgtas laulības ar cittautiešiem (31.p.), jo tieši tā bieži kāds elku dievs kļūst svarīgāks par īsto Dievu. Nosolās ievērot sabata likums – nekāda tirgošanās šai dienā, bet atpūta, arī sabata gads netiks aizmirsts (32.p.). Šis īpašais likums noteica katru septīto gadu neapstrādāt zemi, kā arī atlaist visus neatmaksātos parādus. Patiesībā sabata likuma ievērošanā atklājās uzticība Dievam – ja zeme netiek apstrādāta, nav nemaz tik viegli paļauties, ka Dievs tiešām pabaros, aprūpēs. Vēl tauta apņemas neaizmirst ziedojumus ne templim, ne priesteriem (33., 38.-40.p.). It kā tik viegli un visiem zināmi likumi, bet, acīm redzot, rūpīgi pārdomājot savu dzīvi, atklājies, ka tie jau sen aizmirsti un nav pildīti.

Daudzi no šiem noteikumiem mūsu tautai nav aktuāli, bet ir kādi likumi, kurus nevajadzētu aizmirst. Kaut vai desmitā tiesa, paļaušanās uz Dievu svētdienās, rūpes par saviem garīgajiem vadītājiem. Domājot par laulībām ar cittautiešiem, varbūt jāpaņem galvenā doma – nesaistīt savu dzīvi ar cilvēku, kas nepazīst manu Dievu, lai arī es nenovērstos no Viņa. Kurš no šiem likumiem man ir aizmirsies? Varbūt arī man laiks atjaunot manu derību ar Dievu?

Kas tev ikdienā palīdz noturēties pie Dieva? Lai tas iesakņojas par paradumu!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: