Dieva vārdi
Dieva vārdi

Bībeles lasījums /2. Mozus 20,1–17/ Un Dievs runāja visus šos vārdus: “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama! Lai tev nav citu dievu bez manis!  Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no...

Lasīt vairāk
Tikšanās ar Dievu
Tikšanās ar Dievu

Bībeles lasījums / 2. Mozus 19,1–25/ Trešā mēneša pirmajā dienā pēc Israēla dēlu iziešanas no Ēģiptes viņi nonāca Sīnaja tuksnesī. Viņi devās ceļā no Refidīmas un nonāca Sīnaja tuksnesī, apmetās tuksnesī, un tur Israēls uzcēla nometni kalna...

Lasīt vairāk
Gudrais padoms
Gudrais padoms

Bībeles lasījums /2. Mozus 18,1–27/ Jetrus, Midjāna priesteris, Mozus sievastēvs, padzirdēja visu, ko Dievs bija darījis Mozum un Israēlam, savai tautai, – ka Kungs izvedis Israēlu no Ēģiptes.  Jetrus, Mozus sievastēvs, bija pieņēmis Mozus sievu...

Lasīt vairāk
Ķēniņa pilī
Ķēniņa pilī

Bībeles lasījums /Psalms 45/ Korvedim. Kā “Lilijas”. Koraha dēlu psalms. Mīlas dziesma. Mana sirds kūsā jaukiem vārdiem! Es saku ķēniņam savas vārsmas! Mana mēle kā veikla rakstveža spalva! Tu esi skaistākais starp cilvēku dēliem, laipnība ir...

Lasīt vairāk

Bībeles lasījums /2. Mozus 15,22–16, 8/ Mozus vadīja Israēlu no Niedru jūras, un viņi izgāja Šūras tuksnesī. Trīs dienas viņi gāja pa tuksnesi un neatrada ūdeni.  Tad viņi nonāca Mārā, bet nevarēja dzert Māras ūdeni, jo tas bija rūgts – tādēļ to...

Lasīt vairāk
Nometne “TRIECIENRAUNDS”
Nometne “TRIECIENRAUNDS”

Mūsu nometņu mērķis ir IEDVESMOT BĒRNUS ATKLĀT BĪBELI, LAI IEPAZĪTU DZĪVI AR DIEVU, tāpēc katra nometne ir īpaša kopābūšana, kur viens par otru rūpējas un kopā atklāj un piedzīvo daudz jauna! Šo gadu laikā mūsu nometnes ir iemīlējuši vairāk kā...

Lasīt vairāk
Dziesma Dievam
Dziesma Dievam

Bībeles lasījums /2. Mozus 15,1–21/ Tad Mozus un Israēla dēli dziedāja Kungam šo dziesmu: “Es dziedāšu Kungam, jo viņš augstin augsts – ir zirgus, ir jātniekus iemeta jūrā!   Mans spēks, mana dziesma ir Kungs! Viņš ir mans glābiņš, viņš ir mans...

Lasīt vairāk
Kad Dievs karo
Kad Dievs karo

Bībeles lasījums /2. Mozus 14,10–31/ Faraons tuvojās, Israēla dēli pacēla savas acis, un redzi – ēģiptieši dzinās tiem pakaļ, un tie ļoti izbijās. Israēla dēli brēca uz Kungu.  Viņi teica Mozum: “Vai Ēģiptē nav kapu, ka tu mūs atvedi nomirt...

Lasīt vairāk
Neizprotamā vadība
Neizprotamā vadība

Bībeles lasījums /2. Mozus 13,17–14, 9/ Kad faraons atlaida tautu, Dievs nevadīja tos pa ceļu uz filistiešu zemi, kaut tā bija tuvu, bet Dievs teica: “Ka tik šī tauta nesāk nožēlot, karu pieredzēdama, un ka neatgriežas Ēģiptē.”  Dievs veda tautu...

Lasīt vairāk
Atgādinājumi
Atgādinājumi

Bībeles lasījums /2.Mozus 13,1–16/ Kungs teica Mozum:   “Svētī man ik pirmdzimto, kas Israēlā no miesām nācis gan cilvēkam, gan lopam, – tas mans!”  Un Mozus teica ļaudīm: “Atcerieties dienu, kad jūs iznācāt no Ēģiptes, no vergu nama, jo ar...

Lasīt vairāk