Dziesma Dievam

Dziesma Dievam

Dziesma Dievam
Bībeles lasījums /2. Mozus 15,1–21/

Tad Mozus un Israēla dēli dziedāja Kungam šo dziesmu: “Es dziedāšu Kungam, jo viņš augstin augsts – ir zirgus, ir jātniekus iemeta jūrā!   Mans spēks, mana dziesma ir Kungs! Viņš ir mans glābiņš, viņš ir mans Dievs, es slavēšu viņu! Mana tēva Dievs – viņu cildināšu!  Kungs ir karotājs, Kungs ir viņa vārds!  Faraona ratus un karapulkus viņš iemeta jūrā! Viņa labākie ratu braucēji noslīka Niedru jūrā!  Dzīle tos apklājusi, dzelmē kā akmens tie nogājuši!  Tava labā roka, Kungs, dižojas spēkā! Tava labā roka, Kungs, sadragā naidnieku!  Tavas augstības varenībā tu iznīdē dumpiniekus! Tu savu kvēli sūti – tā aprij viņus kā salmus!  Ar tavu nāšu dvesmu tika savākti ūdeņi – kā mūris, kā straumes tie stājās, dzīles sastinga jūras sirdī!  Naidnieks teica: es dzīšos, es pievārēšu, dalīšu laupījumu, ko kāroju, – dabūšu, izraušu savu zobenu, ar savu roku tos iznīdēšu!  Tu uzpūti savu dvašu – viņus apklāja jūra, kā svins tie nogrima dziļajos ūdeņos!  Kas ir kā tu starp dieviem, Kungs?! Kas ir kā tu, augsts svētumā, bijājams slavā, kas dara brīnumus!  Tu izstiepi savu labo roku – viņus aprija zeme!  Tu savā žēlastībā vadīji tautu, ko izpirki, ar savu spēku to vedināji uz sava svētuma mājokļiem!  Dzirdēja tautas – nodrebēja, sāpes sakampa Filistijas iemītniekus!  Tad satrūkās Edoma virsnieki pār tūkstošiem, Moāba vadoņi – sagrāba viņus trīsas, pašķīda visi Kanaāna iemītnieki!  Tiem uzkritušas briesmas un šaušalas no tava lielā elkoņa! Tie klusēs kā akmens, līdz paies garām tava tauta, Kungs, līdz paies garām tauta, kuru tu izpirki!  Tu atvedi to un iedēstīji sava mantojuma kalnā! Savu mītni tu, Kungs, taisīji, mana Kunga svētvietu tavas rokas iedibināja!  Kungs lai valda mūžam un vēl!  Kad faraona zirgi, rati un jātnieki nonāca jūrā, Kungs lika, lai pār tiem nāk jūras ūdeņi, bet Israēla dēli izgāja caur jūru pa sausu zemi.”
Tad praviete Mirjāma, Ārona māsa, ņēma rokā bungas, un visas sievietes devās tai pakaļ bungodamas un diedamas.  Un Mirjāma tām teica: “Dziediet Kungam, jo viņš augstin augsts, ir zirgus, ir jātniekus iemeta jūrā!”

 

Bībeles pārdomas

“Jo ne no rītiem, nedz no vakariem un ne no tuksneša kalniem nāk palīdzība, bet Dievs ir visu lietu izspriedējs.“ (Psalms 75, 7-8)

Kad pāriet izbailes neredzēto notikumu priekšā, ļaužu lūpas paveras dziesmai. Slavas dziesmā tauta vēlreiz pārdzīvo notikušo (4.-13.p.). Tauta atceras uzvaru pār šķietami neuzvaramajiem ienaidniekiem. Kā vējš skrien, kā miets atduras – teiktu latviešu paruna. Tā šoreiz ir gājis ēģiptiešiem. Tajā brīdī neko daudz redzēt un saprast nevarēja, bet dziesma Dieva uzvaru padara īstu un klātesošu. Tā atklāj Dieva varenību un spēku, un to, cik bezcerīga ir cenšanās ko darīt pret Viņu (10.-13.p.). Israēla tauta gavilē savam Dievam, tikpat stipri gavilē, cik stipras un lielas pavisam neilgi atpakaļ bija tās izbailes ienaidnieku priekšā.

Šāds notikums nevar palikt apslēpts tuvākā un tālākā apkārtnē. Tagad izbīstas kādi citi (14.-16.p.). Pasaulē, kurā šīs tautas ir dzīvojušas līdz šim, sevi parāda kāds varenāks spēks, par kādu tās nekad nav dzirdējušas. Nebaidīties var vienīgi tie, kuri paklausa Dievam un ļauj Viņam sevi vadīt (16.-19.p.). Stiprākais vairs nav tas, kuram lielāka armija un labākas pozīcijas, bet tas, kurš ir kopā ar Dievu. Kurš gan negribētu būt starp tiem? Dieva brīnišķīgo darbu dēļ tauta sāk sevi apzināties par izredzētu un atpirktu. Dziesmā tā atkārto un apliecina Dieva apsolījumus. Iespējams, ka beigās šo dziesmu visi zināja no galvas. Varbūt sievietes dzied to pašu dziesmu, jo sākums ir līdzīgs (1.,21.p.). Viņas ņem rokā bungas un dejo Dievam.

Šodienas klusajās baznīcās un katedrālēs to grūti iztēloties. Dažās draudzēs šāda slavēšana sastopama arī šodien. Bet varbūt daudz svarīgāk par slavēšanas veidu ir atcerēties visas tās reizes, kad Dievs ir ļāvis piedzīvot brīnumainu glābšanu un paklausījis lūgšanas pat šķietami bezcerīgā situācijā. Varbūt arī man tad būtu sava slavas dziesma? Vai tad šodien Kungs būtu kļuvis vājāks par ieročiem, fizisku spēku un izdevīgu pozīciju?

Ar kādu attieksmi tu dziedi slavas dziesmas? Kā tavā dziedājumā atspoguļojas tavas attiecības ar Dievu?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: