Nedziedināmas rētas

Nedziedināmas rētas

Nedziedināmas rētas

/Mihas 1, 1–16/

1 Šis ir Tā Kunga vārds, kas nāca pār Mihu no Morešetas Jūdas ķēniņu Jotāma, Ahasa un Hiskijas valdīšanas laikā parādībā par Samariju un Jeruzālemi.
2 Uzklausait to, visas tautas, ievēro to, zeme un visi, kas to apdzīvojat! Pats Tas Kungs ir liecinieks pret jums, Tas Kungs no Sava svētā nama!
3 Jo redzi, Tas Kungs atstāj Savu vietu, nolaižas zemē un staigā pa augstākām zemes virsotnēm,
4 tā ka kalni zem Viņa soļiem izkūst un ielejas saplaisā gabalos – kā vasks kūst uguns tuvumā un kā izzūd ūdens, kas plūst lejup pa stāvu nogāzes vietu.
5 Tas viss ir noticis Jēkaba noziegumu un Israēla nama grēku dēļ! Bet kāds ir Jēkaba noziegums? Vai tā nav Samarija? Un kas rīkoja Jūdas elka dievu altārus? Vai ne Jeruzāleme?
6 “Un Es pārvērtīšu Samariju par akmeņu kaudzi tīrumā, par vīnadārza ierīkošanas vietu; pilsētas akmeņus Es novelšu ielejā, un Es atsegšu vaļā tās pamatus.
7 Un visi tās izgrieztie elku tēli jāsadauza gabalos, un visas tiem pienestās netiklās mīlas veltes jāsadedzina ugunī; visus viņu elkus Es veltīšu iznīcībai, jo par netiklības naudu tie ir savākti un darināti un tiem jākļūst atkal par netiklības atlīdzību!”
8 Tādēļ es sērošu un vaimanāšu, es staigāšu basām kājām un bez virsdrēbēm! Es vaimanāšu kā šakāļi un sērošos kā strausi!
9 Jo viņas gūtās vātis nav dziedināmas, tās sniedzas līdz Jūdai, līdz manas tautas vārtiem – līdz Jeruzālemei.
10 Nesludiniet par to Gātā, nelieciet atskanēt savām raudām Akojā; vārtieties pīšļos Bet-Leafrā!
11 Tev, Safīra, ar visu kaunu būs jāatstāj savs miteklis; Caānana paliks, un Bet-Haecelas sēras traucēs jūs tur apmesties.
12 Marota nespēs iepriecināt sevi par labumu zaudējumu, jo uzbrukušās briesmas nāca no Tā Kunga un ir aizsniegušās līdz Jeruzālemes vārtiem.
13 Tu, Lahiša, iejūdz savus skrējējus zirgus ratos un brauc projām, jo tu esi bijusi Ciānas meitai viņas ierosinātāja uz grēkiem un tevī sāka izraisīties Israēla pārkāpumi.
14 Tādēļ tev būs jādod atlaišanas dāvanas Morešetas Gātai, šķiroties no tās. Ar Ahsibas pilsētu Israēla ķēniņi pievilsies.
15 Es atvedīšu tev, Mareša, mantinieku, un Israēla godība atnāks līdz Adullāmas alai.
16 Nodzen sev matus un liec apgriezt sev bārdu savu maigo, bet negodā piedzīvoto bērnu dēļ, lai tavs pakausis kļūtu pliks kā noplūkts ērglis, jo tavi bērni ir aizvesti projām no tevis.

Bībeles pārdomas

“Zem Tava krusta spirdzinošās ēnas/ Pat dziļās bēdās sirds man mieru rod,/ Top Tavās sāpēs manas sāpes lēnas,/ Jo Tavas brūces dzīvību man dod.” (V. Dzelmītis)

Es nezinu, cik Miha bija populārs savu līdzcilvēku vidū, bet droši ir tas, ka viņa vārds asociējās ar neērtību. Jesajas laikabiedrs Miha dzīvoja laikā, kad Israēla valsts bija dalīta ziemeļu (ko pārstāvja Jēkabs un Samarija) un dienvidu valstīs (ko pārstāvja Jūda un Jeruzāleme). Kā Dieva izredzētais pravietis, Miha uzticīgi pasludināja sava Kunga vārdu. Nākamajās dienās atklāsim to vēsti un centīsimies saprast, kā tā attiecas uz mums šajā Ziemassvētku laikā.

Miha saka, ka elku dievība ir galvenais, par ko Dievs apsūdz (5., 7.p.) – koks, akmens un tēli ir ierindojušies Dieva vietā. Grēks, kas šķir cilvēkus no Dieva, ir ienācis pat tolaiku baznīcā. Netīrā nauda, iegūta uz citu cilvēku ekspluatācijas rēķina, ir izgreznojusi svētnīcu. Šādas nepaklausības rētas (9.p.) bija lielai sabiedrības daļai. Tāpēc, ka tās netika ārstētas, tās pūžņoja. Jo ilgāk neārstēja, jo mazāk iespēju bija tās dziedināt. Kādā riebīgā ainā Dievs attēlo savu tautu! Pat nevaru iedomāties, kāda bija klausītāju reakcija, dzirdot tādas lietas par sevi – neticība, dusmas, noliegums… Tie, kas jutās ērti un pašapmierināti savā ticībā, Mihas tuvumā tika spiesti atzīst savu liekulību, jo viņu ļaunā rīcība liecināja par to, cik atsvešināta bija sirds no Dieva.

Šī ļaunā prakse nav sveša mūsdienās, mūsu galvaspilsētā, varbūt arī mūsu baznīcās. Netīra nauda, cilvēku ekspluatācija, elku dievība – visas šīs lietas ir pazīstamas. Viens mazs grēks, viens mazs kompromiss ir rētas sākums. Vai, vērojot sabiedrību, nerodas sajūta, ka šīs rētas ir nedziedināmas? Miha iedomājās, kā būtu, ja Dievs nāktu norēķināties ar tautu (3.-4.p.). Pēc dažām dienām mēs svinēsim Jēzus piedzimšanu. Paldies Dievam, ka Viņa dēls, atnācis pie mums, spēj visas šīs rētas dziedināt ar savu piedošanu un upuri. Bet kas darīs šo dziedināšanas iespēju zināmu?

Kā šie Mihas vārdi uzrunā tevi? Un kādām pārmaiņām tie tevi izaicina?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: