Dieva amatā

Dieva amatā

Dieva amatā
Bībeles lasījums /Kolosiešiem 1, 21–29/

Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši; bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus, ja vien jūs paliksiet ticībā – likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debess. Un es, Pāvils, nu esmu kļuvis šā evaņģēlija kalps. Bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ, un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa Baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā. Par viņa Baznīcas kalpotāju es esmu kļuvis pēc Dieva uzdevuma, kas man ir uzticēts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos Dieva vārds – noslēpums, kas no laiku laikiem paaudžu paaudzēs bijis apslēpts, bet tagad tapis atklāts viņa svētajiem – ticīgajiem. Dievs ir gribējis, lai tie dara zināmu pagāniem, cik liela ir šā noslēpuma godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos – dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēkus visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū. Šā mērķa dēļ es pūlos un cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu varenību.

 

Bībeles pārdomas

Izšķiroties būt par kristieti, cilvēks sāk ceļu, kurš nav viegls. Bet šī ceļa galamērķis ir Dieva klātbūtne.

Lai tumsā neapmaldītos, cilvēki ir izgudrojuši palīgierīces – lukturus, kabatas baterijas. Garīgā tumsība reizēm šķiet kā bauda, bet tikai tad, kad atspīd Dieva žēlastība, mēs ieraugām, ka esam dzīvojuši grēka tumsā. Tik daudz kas cilvēku kalpina. Dievs piedāvā brīvību, bet cilvēkus reizēm tā biedē. Interesanti, ka Dieva Vārda spēku un žēlastību visvairāk izjūt tieši tie lielākie grēcinieki. Pāvils kādu laiku vajāja kristiešus, bet kad brīnumaini atgriezās pie Dieva, piedzīvoja pilnīgu pārvērtību. Mūsdienās cilvēki kristības dažkārt uztver kā kaut ko, kas jānokārto, lai būtu miers. Patiesībā tieši kristība ir atgriešanās ceļa sākums, pie tam grūtā ceļa sākums. Ja to uztver kā ceļa beigas, cilvēks riskē pazaudēt Dieva klātbūtni. Tādēļ Pāvils runā par ticības spēku un ciešanām, kuras jāpārvar. Nav jēgas kristieša dzīvei, ja viņš dzīvo tikai sev un neliecina citiem par Kristu.

Kā iespējams ciešanās saņemt prieku (24.p.)? Ja mēs redzam galamērķi – cilvēku dvēseļu glābšanu un satikšanos ar Dievu – prieks piepilda mūsu sirdis. Kas bija Pāvils kolosiešiem? Autoritāte, garīgs padomdevējs, draugs? Katrā ziņā kolosiešiem bija svarīgs viņa viedoklis un aizlūgšanas. Pāvils uztic kolosiešiem visu, ko saņēmis no Dieva. Noslēpums, ko nevar saprast pasaule, ir brīvība Kristū. Viņā mēs topam svēti – tātad bez grēka. Patiesībā jau cilvēki tiecas pēc pilnības, bet tikai nedaudzi saprot, ka šī pilnība iespējama tikai Kristū.

Kas stiprina tavu ticību? Kā tu vari stiprināt savu un citu cilvēku ticību?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: