Bībeles lasījums /2. Mozus 15,22–16, 8/ Mozus vadīja Israēlu no Niedru jūras, un viņi izgāja Šūras tuksnesī. Trīs dienas viņi gāja pa tuksnesi un neatrada ūdeni.  Tad viņi nonāca Mārā, bet nevarēja dzert Māras ūdeni, jo tas bija rūgts – tādēļ to...

Lasīt vairāk
Dziesma Dievam
Dziesma Dievam

Bībeles lasījums /2. Mozus 15,1–21/ Tad Mozus un Israēla dēli dziedāja Kungam šo dziesmu: “Es dziedāšu Kungam, jo viņš augstin augsts – ir zirgus, ir jātniekus iemeta jūrā!   Mans spēks, mana dziesma ir Kungs! Viņš ir mans glābiņš, viņš ir mans...

Lasīt vairāk
Kad Dievs karo
Kad Dievs karo

Bībeles lasījums /2. Mozus 14,10–31/ Faraons tuvojās, Israēla dēli pacēla savas acis, un redzi – ēģiptieši dzinās tiem pakaļ, un tie ļoti izbijās. Israēla dēli brēca uz Kungu.  Viņi teica Mozum: “Vai Ēģiptē nav kapu, ka tu mūs atvedi nomirt...

Lasīt vairāk
Neizprotamā vadība
Neizprotamā vadība

Bībeles lasījums /2. Mozus 13,17–14, 9/ Kad faraons atlaida tautu, Dievs nevadīja tos pa ceļu uz filistiešu zemi, kaut tā bija tuvu, bet Dievs teica: “Ka tik šī tauta nesāk nožēlot, karu pieredzēdama, un ka neatgriežas Ēģiptē.”  Dievs veda tautu...

Lasīt vairāk
Atgādinājumi
Atgādinājumi

Bībeles lasījums /2.Mozus 13,1–16/ Kungs teica Mozum:   “Svētī man ik pirmdzimto, kas Israēlā no miesām nācis gan cilvēkam, gan lopam, – tas mans!”  Un Mozus teica ļaudīm: “Atcerieties dienu, kad jūs iznācāt no Ēģiptes, no vergu nama, jo ar...

Lasīt vairāk
Vienā dienā
Vienā dienā

Bībeles lasījums /2. Mozus 12, 37–51/ Un Israēla dēli gāja kājām no Raamsēsas uz Sukotu, ap seši simti tūkstoš vīru, neskaitot mazuļus.  Ar viņiem kopā devās projām arī daudzi no citām tautām; un arī avis un vērši – varen liels ganāmpulks!  No...

Lasīt vairāk
Vissvarīgākie svētki
Vissvarīgākie svētki

Bībeles lasījums /2. Mozus 12,1–20/ Kungs teica Mozum un Āronam Ēģiptes zemē:  “Šis mēnesis jums ir mēnešu sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem!  Runājiet uz visu Israēla sapulci: šā mēneša desmitajā dienā lai katrs sava tēva namā ņem...

Lasīt vairāk
Savas tautas dēļ
Savas tautas dēļ

Bībeles lasījums /2. Mozus11,1–10/ Kungs teica Mozum: “Vēl vienu sodību es uzsūtīšu faraonam un Ēģiptei – pēc tam viņš jūs no šejienes atlaidīs kā padzīdams – dzīšus izdzīs jūs no šejienes!  Saki tautai, lai ik vīrs prasa kaimiņam un ik sieva lai...

Lasīt vairāk