Ķēniņš nāks

Ķēniņš nāks

Ķēniņš nāks

/Mihas 4,14–5,14/

14 Bet tagad, karotāja, bruņojies! Mēs esam ielenkti, un ar rīksti viņi sitīs pa vaigu Israēla tiesnesi.

1 Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos.
2 Tādēļ Viņš atstās viņus līdz tam laikam, kamēr tā, kam jādzemdē, dzemdēs; tad arī pāri palikušie brāļi atgriezīsies atpakaļ pie Israēla bērniem.
3 Un Viņš stāvēs un ganīs Savu tautu Tā Kunga spēkā un Tā Kunga, sava Dieva, Vārda godībā. Un viņi dzīvos drošībā, jo Viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem.
4 Un Viņš būs miers. – Ja Asurs iebruktu mūsu zemē un sāktu postīt mūsu namus, tad mēs varētu raidīt viņam pretī septiņus ganu cilšu priekšniekus un astoņus novadu vecākos,
5 kas gāzīs postā Asura zemi ar zobeniem un Nimroda zemi ar atvēztu zobena asmeni. Un tā Viņš izglābs mūs no asīriešiem, ja tie ienāks mūsu zemē un staigās pa mūsu robežām.
6 Un pāri palikušie no Jēkaba nama būs citu tautu starpā kā Tā Kunga rasa un kā lietus pilieni uz zāles, kas nekā negaida no cilvēkiem un nepaļaujas uz cilvēku bērniem.
7 Tiešām, Jēkaba atlikums būs starp svešām tautām kā lauva starp meža zvēriem, kā jauns lauvēns avju ganāmā pulkā; kurp vien tas noklīst, viņš visur visu saplosa un ar kājām nomin, tā ka nav nekāda glābiņa.
8 Lai tava roka ir augsti pacelta pret taviem pretiniekiem, un lai visi tavi ienaidnieki top izdeldēti!
9 “Un tanī dienā notiks,” saka Tas Kungs, “Es tev atņemšu visus tavus zirgus un iznīcināšu tavus kaujas ratus,
10 un Es izdeldēšu tavas zemes pilsētas un sagraušu visas tavas nocietinātās vietas.
11 Un Es iznīcināšu buršanu no tavas rokas, un tavā vidū vairs nebūs zīlnieku.
12 Un Es satriekšu gabalos tavus izgrieztos elku tēlus un tavus izlietos elka dievu stabus tavā vidū, lai tu vairs nemestos uz sava vaiga pie zemes tava paša roku darba priekšā.
13 Es iznīdēšu tavus elku kokus no tava vidus un izdeldēšu tavas pilsētas.
14 Un Es ar dusmām un atriebēja bargumu piemeklēšu visas tautas, kuras nav gribējušas būt paklausīgas.”

Bībeles pārdomas

Viss labais nāk no Tevis, Dievs! Dod man to ieraudzīt un priecāties par to!

Sarežģīts teksts. Tomēr, rūpīgi lasot atkal un atkal, redzam patiesības, kas atklātas ne tikai te, bet arī citur Bībelē. Patiesību par Mesiju (1.-3.p.). Viņš dzims Bētlemē, viņa māte būs jaunava un patiesībā Viņa nākšana uz zemes cilvēka izskatā ir tikai kāds posms Viņa mūžīgajā dzīvē (1b.p.). Pārākums, ko izrāda, sitot tiesnesi (14.p.), ir tikai šķietams. Jēzus uzdevums dot ļaudīm drošību un mieru, rādīt mums Dievu, atklāt, ka ir kas vairāk par šo ārējo dzīvi, kad mēs ciešam netaisnību, pieņemam sarežģītus lēmumus, cīnāmies ar trūkumu un slimībām. Tas viss ir pārejoši, bet ir kaut kas, kas ir mūžīgs – Dieva godība, ko Viņš ir nācis atklāt. Dieva godība, kas uzvar, pat ja dzīvē ir brīži, kad liekas, ka ļaunums valda (5.p.). Dieva godība, kas dod tādu apmierinājumu dzīvē, kad nav vairs būtiska cilvēku varenība (6.p.). Dieva godība, kas dod tādu spēku, ko nevar nepamanīt (7.p.). Būs diena, kad Dievs nāks savā spēkā, lai atmaksātu, sodītu, tiesātu (9.-14.p.). Ne tikai Israēla tauta piedzīvos šo dienu, bet visas tautas, kuru starpā mitīs tie israēlieši, kas noticējuši Dieva žēlastībai un Kristum, kas nesīs šo vēsti citiem, lai arī viņi varētu tikt glābti. Jo nebūs vairs drošības zirgos, ieročos, naudā, drošība būs vienīgi Dievā.

Viena šī pravietojuma daļa ir piepildījusies – Mesija piedzima Bētlemē no jaunavas. Arī Israēla karš ar asīriešiem ir uzvarēts. Kā ar rakstu vietas beigu daļu?

Ziemassvētki mums vēsta, ka Dievs ir atdevis visu mūsu dēļ. Kā tu šo vēstu šogad izdzīvosi savā ģimenē, draudzē, draugu lokā?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: