Izmanto laiku!

Izmanto laiku!

Izmanto laiku!

/Psalms 2/

1 Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš?
2 Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret To Kungu un Viņa svaidīto:
3 “Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus!”
4 Bet, kas debesīs valda, smejas, un Tas Kungs tos tur par nieku.
5 Taču reiz Viņš runās uz tiem Savās dusmās un iztrūcinās tos Savā bardzībā:
6 “Bet Es Savu ķēniņu esmu cēlis Ciānā, Savā svētajā kalnā.”
7 Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: “Mans Dēls tu esi, Es šodien tevi esmu dzemdinājis.
8 Prasi Man, tad Es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību.
9 Tu ganīsi tos ar dzelzs zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi!”
10 Tad nu, ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jūs, zemes soģi!
11 Kalpojiet Tam Kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet Dēlu,
12 lai Viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas Viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie Viņa tveras!

Bībeles pārdomas

Dievs ir apsolījis svētīt tos, kas Viņu meklē. Es meklēju, Tevi Dievs, palīdzi man neapstāties savos meklējumos, kad ikdienas stress un aizņemtība šķiet pārāk liela!

Šai psalmā spilgti atbalsojas visā Bībelē paustā atziņa, ka svētīgi ir tie, kas meklē Dievu un gudri ir tie, kas Viņu ir izvēlējušies. Lasām, ka viņi tiks īpaši Dieva svētīti (12b.p.). Tas liek pārdomāt, cik daudz laika mēs katrs veltām attiecībām ar Dievu.

Šajā psalmā mēs it kā tiekam pacelti debesīs un mums tiek atklāta pasaule no Dieva redzes viedokļa. Mēs redzam cilvēkus apakšā, kas nolēmuši cīnīties pret Dievu (1.-3.p.). Viņi veido armijas, raksta grāmatas, izstrādā mācības, kas apstrīd Dieva esamību. Mēs visi vēl nesen piedzīvojām šo mācību izplatību un aizliegumu godāt Dievu.

4. pants mūs atsviež atpakaļ, noliek uz zemes un atklāj debesīs notiekošo. Mēs redzam, cik varens ir Dievs, mēs pat varam iztēloties dusmas un niknumu Viņa balsī, smejoties par šiem neprāšu pūliņiem.

Tālāk psalms aizved mūs uz Jēzus Kristus pēdējām zemes dienām, varam iztēloties pūli, kas vēlējās nogalināt Jēzu, trakojam. Lasām, cik lielu varu Dievs ir licis Jēzus rokās un ir jāpārdomā, vai es neesmu novērtējis Viņa upuri par zemu. Tik daudzi ķēniņi ir alojušies, uzskatīdami Jēzu par figūriņu, kas guļ silītē, lai cilvēkiem būtu, ko apjūsmot. Bet stāsts par Jēzu nav stāsts par nabadzību, kūtiņu un vecāku mīlestību vien, nē tas ir stāsts par ticību, pakļaušanos un varu.

Šādu cīņu katrs ir piedzīvojis vai vēl piedzīvos savā sirdī. Ja psalms turpinātos ar tavas dzīves un domu aprakstu, kāds tas būtu? Kā būtu attēlota tava attieksme pret Dievu un Dieva attieksme pret tevi? Gadam beidzoties, cilvēkiem ir tendence pārvērtēt svarīgākās lietas savā dzīvē. Izvērtē savas attiecības ar Dievu!

Dievs, dod man ticību ne vien sirdī un vārdos, bet arī ikdienā!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: