Dievs ir labs

Dievs ir labs

Dievs ir labs

/Psalms 103/

1 Dāvida psalms. Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu!
2 Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!
3 Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas;
4 Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.
5 Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis.
6 Tas Kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem.
7 Viņš Mozum atklāja Savus ceļus un rādīja Israēla bērniem Savus darbus.
8 Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā.
9 Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi.
10 Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem,
11 jo, cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas.
12 Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums;
13 kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas.
14 Jo Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi.
15 Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle, viņš zied kā puķe laukā,
16 kad vējš to skar, tad tās vairs nav, un neatrod vairs pat tās vietu.
17 Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība uz bērnu bērniem
18 tajos, kas Viņa derību sargā, neaizmirst Viņa baušļus un cenšas tos pildīt.
19 Tas Kungs ir debesīs uzcēlis Savu troni, un Viņa ķēniņa valstība valda pār visu.
20 Teiciet To Kungu, Viņa eņģeļi, jūs, Viņa stiprie sargi, kas Viņa pavēles pilda, klausīdami Viņa vārda balsi!
21 Teiciet To Kungu, visi Viņa karapulki, jūs, Viņa kalpi, kas pildāt Viņa prātu!
22 Teiciet To Kungu, visi Viņa darbi visās Viņa valstības malās! Teici To Kungu, mana dvēsele!

Bībeles pārdomas

Uzskatīt, ka mūsu grēki ir lielāki kā Dieva žēlastība ir ne vien dīvaini, bet augstprātīgi. Šodien augstprātības profilakses diena visiem.

Ir vajadzīgas dienas, kad mēs īpaši domājam par Dieva žēlastību, mīlestību un labestību. Ir labi, ka ir tādi psalmi, kā šis, kas atklāj, cik labs ir Dievs. Tik labs, ka mēs to ar prātu pat nevaram saprast. Tāpēc, ka mēs esam tik ļoti savādāki – tik maziski, atriebīgi, egoistiski. Un kaut kā mēs Dievu bieži iztēlojamies tādu pašu kā sevi – atriebīgu, pārmācošu, sīkumainu. Mēs necenšamies kļūt līdzīgāki Dievam, bet cenšamies Viņu padarīt līdzīgāku mums. Šis psalms ir kā svaiga ūdens malks, kas parāda, kā tad ir patiesībā. Kāds Dievs ir patiesībā un kādiem būtu jācenšas kļūt mums.

Dievs mums dara daudz laba – piedod, dziedē, izglābj, mīl, apžēlojas, svētī un uztur mūs vecumdienās, rūpējas par bēdīgajiem, vada savējos, aizmirst mūsu grēkus, kad ir tos piedevis. Viņš pazīst mūs visos sīkumos, zina mūsu egoismu, zina mūsu nespēku, bet tomēr piedod, apžēlo, ir klāt ar savu mīlestību (14.-17.p.). Vienīgais, kas mums jādara – jāatzīst Dieva labestība, žēlastība un mīlestība. Jānoliek savas ambīcijas Viņam pie kājām, jānoliek savs lepnums un savs lielā cilvēka statusos un jāpieņem Viņa mīlestība. Jāveldzējas tajā, jāpeldas tajā, jādod tā tālāk.

Šodiena ir tā diena, kad tu vari domāt par Dieva mīlestību un labestību. Patiecies Viņam par to, slavē Viņu par to, lūdz, lai tu nekad to neaizmirstu!

Lūdz, lai Dievs tevi maina savā līdzībā!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: