Atdzimšana

Atdzimšana

Atdzimšana

/Mihas 7, 11–20/

11 “Nāks diena, kur atkal no jauna uzcels tavus mūrus, diena, kur tavas robežas sniegsies atkal tālu.
12 Tanī dienā nāks pie tevis no Asīrijas un Ēģiptes pilsētām, no Ēģiptes līdz Eifratai, no vienas jūras līdz otrai, no viena kalna līdz otram.
13 Bet zeme paliks par neauglīgu atmatu savu iedzīvotāju dēļ, un tas būs sods par viņu ļaunajiem darbiem.”
14 Bet Tu gani ar Savu gana vēzdu Savu tautu, šo ganāmo pulku, kas Tev pieder kā mantojums, Savus sīklopus, kas dzīvo atdalīti meža kalnājā, Karmela vidū; laid viņiem ganīties atkal Basanā un Gileādā kā kādreiz vecos laikos!
15 “Es likšu viņiem pieredzēt atkal brīnumus kā tai laikā, kad viņi izgāja no Ēģiptes zemes.
16 Citas tautas to redzēs un paliks kaunā ar visu savu varu, tie liks roku uz mutes, un viņu ausis būs kurlas.
17 Lai viņi laiza putekļus kā čūskas, kā zemes tārpi, lai viņi, bailēs trīcēdami, lien laukā no savām pilīm un tuvojas Tam Kungam, mūsu Dievam, lai tie izjūt bailes Tavā priekšā.”
18 Kur ir tāds Dievs, kā Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā Savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas? Jo Tev patīk žēlastība.
19 Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos.
20 Tu parādīsi Jēkabam uzticību un dāvināsi žēlastību Ābrahāmam, ko Tu esi mūsu tēviem apsolījis ar zvērestu kopš senajām dienām.

Bībeles pārdomas

Dod, Dievs, laiku un drosmi apzināties, ka var pienākt arī pasaules pēdējā diena. Dod drošību, ka es būšu pie Tevis!

Kur ir tāds Dievs kā Tu? Šādu jautājumu Miha uzdod cilvēkiem, kam sludina, kam raksta, Dievam un arī mums. Jā, vai un kur vispār ir kāds, kas ir tik labs, kas neatmaksā pēc noziegumiem, kas apklāj grēkus, kas visu vērš par labu? Lai daudz ciešanu par saviem grēkiem Israēla tautai bija jācieš, tomēr Dieva plāns ir atdzimšana, glābšana, piedošana.

Par to runā Mihas grāmatas beigas – reiz viss atkal mainīsies – Israēls tiks apžēlots un celts godā. Sodu saņems Asīrija un Ēģipte, jo apspieda Dieva tautu. Viņiem zeme būs neauglīga, bet jūdiem zeme atkal būs auglīga kā Basanā un Gileadā – šie apgabali tautas atmiņā bija kā visleknākās ganības. Dievs atkal būs gans, kas ar savu gana vēzdu sadzīs aitas auglīgajās ganībās. Dieva salīdzinājums ar ganu jūdiem ir labi zināms, un gana zizlis viņu izpratnē simbolizē autoritāti un varu. Zizlis, ar ko atturēt nepaklausīgās aitas no pārkāpumiem, ar ko cīnīties pret vilkiem, kas grib aitas apēst.

Dievs apžēlosies – šī vēsts skan grāmatas beigās – viss būs kā senāk (15.,19.-20.p.). Ne tikai israēlieši, bet arī citas tautas Viņu redzēs. Un viņu reakcija būs tāda, kas izsaka visas emocijas – bailes, pazemību, nožēlu (17.p.). Interesanti, kas būtu ar mums, ja Dievs tagad nāktu kā tiesnesis un atjaunotājs – vai mēs pakļautos Dievam kā ganam vai arī bītos no Viņa dusmām un soda? Pagaidām vēl izvēle ir mūsu rokās, bet pienāks laiks, kad Dievs visu pārņems savā kontrolē.

Pateicies Dievam par tev izrādīto žēlastību un mīlestību. Slavē Viņu!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: