Vidutājs

Vidutājs

Bībeles lasījums /Ebrejiem 8,1–13/

“1 Galvenais visā, kas sacīts, ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pie visvarenā Dieva labās rokas debesīs.  2 Viņš ir kalpotājs svētnīcā un patiesajā teltī, kuru ir uzslējis Kungs, nevis kāds cilvēks. 3 Katrs augstais priesteris tiek iecelts, lai pienestu upurdāvanas un kaujamos upurus, tādēļ nepieciešami, ka arī viņam būtu upuris, ko pienest. 4 Ja viņš būtu uz zemes, tad viņš nemaz nebūtu priesteris, jo šeit jau ir citi, kas pienes upurdāvanas pēc bauslības, 5 kuru kalpošana ir tikai atspulgs un ēna debesu kalpošanai, kā tas tika atklāts Mozum, kad viņš bija gatavs uzsliet derības telti. Pielūko, saka Kungs, dari visu pēc tā parauga, kas tev tika parādīts kalnā. –  6 Bet tagad Jēzum ir dota daudz augstāka kalpošana, tik daudz augstāka, cik labākas derības vidutājs viņš ir, šī derība iedibināta uz stiprākiem apsolījumiem. 7 Ja pirmā derība būtu bijusi bez trūkuma, tās vietā netiktu meklēta cita. 8 Dievs, viņus apsūdzēdams, saka: redzi, nāk dienas, saka Kungs, es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu, 9 ne tādu derību, kādu es noslēdzu ar jūsu tēviem tajā dienā, kad es satvēru tos aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes. Viņi nav palikuši manā derībā, un viņi man vairs nerūp, saka Kungs, 10 šī ir tā derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu ar Israēla namu, saka Kungs, es ielikšu savus baušļus viņu prātos un ierakstīšu viņu sirdīs, es būšu viņiem par Dievu, un viņi būs man par tautu. 11 Tad neviens vairs nemācīs savu tuvāko un brālis brāli, sacīdams: pazīsti Kungu! Visi – no mazā līdz lielajam – mani pazīs, 12 jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem un nepieminēšu vairs viņu grēkus. 13 Ar vārdu “jauna” Dievs iepriekšējo ir atzinis par vecu, bet tas, kas kļuvis vecs un novecojis, tas drīz zudīs.”

Bībeles pārdomas

Iedomājies, Jēzus ir vidutājs starp tevi un Dievu! Viņš aizstāv tevi, lūdz par tevi, Viņš ir pat miris par tevi!

Man ārā pa logu redzami skaisti ziedoši koki, pašlaik dārzos plaukst puķes, un viss smaržo. Ir tik skaisti būt dabā un priecāties par visu radību! Tomēr tas, ko mēs redzam, nav pilnīga realitāte. Zemes lietas ir tikai ēna no debesīm. Pat Vissvētākā vieta Templī vai saiešanas teltī bija tikai ēna no dievišķās godības. Kad Jēzus, mūsu ķēniņš un priesteris, bija beidzis savu darbu uz zemes, Viņš apsēdās debesīs pie Dieva labās rokas. Sākās jauns posms Viņa darbā – vidutājs starp mums un Dievu (6.p.), kas apstiprina Dieva jauno derību ar mums. Mūsu dievkalpojumos mēs ne vienmēr saprotam un atceramies, ka Kristus ir mūsu vidutājs, tomēr Jēzus ir debesīs ar savu augšāmcelto un cilvēcisko ķermeni. Viņa dievišķīgums dara Viņu derīgu pārstāvēt mūs Dieva priekšā. Kad mēs lūdzamies, Viņš palīdz mums stiprināt mūsu attiecības ar Tēvu. Tas ir būtiski. Ja mēs to nevēlamies vai noliedzam, tad nāksies maksāt dārgu maksu. Ir divas bīstamības – kad Dievs mūsu izpratnē kļūst tāls un nesasniedzams, vai kad Viņš šķiet tik tuvu, ka esam familiāri attiecībās ar Viņu. Jēzus kā vidutājs jaunajai derībai caur Svēto Garu pārveido mūsu attieksmi un motīvus. Mēs varam kļūt kā pateicīgi vergi, kurus Viņš ir atbrīvojis, bet kas esam izvēlējušies turpināt strādāt un meklēt jaunu brīvību, kā kalpot savam Kungam.

Pārdomā, ar kādu attieksmi tu dievkalpojumā pieņem grēku piedošanu, ar kādu attieksmi tu lūdz. Pārdomā, ar kādu attieksmi tu dari to, ko esi izvēlējies un kas ir tavi motīvi. Lūdz, lai Dievs ienes pārmaiņas tur, kur nepieciešams!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

 

Dalies: