Patiesa un viltus kalpošana

Patiesa un viltus kalpošana

Patiesa un viltus kalpošana

/Mihas 3, 1–12/

1 Un es sacīju: “Uzklausiet taču jūs, Jēkaba nama galvenie, un jūs, Israēla nama vadoņi! Vai jums neklātos tiesu un taisnību zināt?
2 Bet jūs ienīstat labo un mīlat ļauno; jūs dīrājat viņiem ādu nost no miesas un plēšat nost miesu no viņu kauliem,
3 un aprijat manas tautas miesu, un, kad jūs viņas ādu būsit novilkuši no miesas, jūs salauzīsit arī viņas kaulus, sadalīsit viņu gabalos, liekot tos kā cepeti podā un vārot kā gaļu katlā.”
4 Tādēļ, kad jūs, kaut arī skaļi kliegdami, piesauksit To Kungu, Viņš jūs neuzklausīs, bet aizsegs Savu vaigu jūsu priekšā, kā jūs to ar savu ļauno rīcību esat izpelnījušies.
5 Tā saka Tas Kungs par praviešiem, kas maldina manu tautu: tie sludina mieru, kad tiem ir ko ēst, bet tur, kur viņiem neko nedod mutē, pret tiem viņi izsludina karu.
6 Tādēļ lai klājas neziņas nakts pār jums bez kādas paredzēšanas, un lai pār jums mīt tumsa bez kādas nākamo lietu izmaņas; lai saule noriet pār šiem praviešiem, un lai pār viņiem aptumšojas diena.
7 Tad redzētāji stāvēs nokaunējušies un zīlnieki, cerībās vīlušies, nosarks, un visi viņi paslēpsies savās bārdās, tādēļ ka Dievs neatbild.
8 Bet es esmu Tā Kunga spēka un Gara pilns, pilns tiesas un varonīga stipruma, lai pasludinātu Jēkabam viņa uzticības laušanu un Israēlam viņa grēkus.
9 Tādēļ uzklausiet jūs, Jēkaba nama galvenie, un jūs, Israēla nama vadoņi, jūs, kas nicināt taisnību un visu, kas taisns, apgriežat otrādi,
10 jūs, kas ceļat Ciānu ar asinsizliešanu un Jeruzālemi ar netaisnību!
11 Tās priekšnieki spriež tiesu par samaksu, tās priesteri māca tieslietas par atlīdzību, tās pravieši tulko likteni par naudu un turklāt paļaujas uz To Kungu un saka: “Vai tad Tas Kungs nav mūsu vidū? Mums ļaunums neuzies!”
12 Tāpēc tieši jūsu dēļ Ciānu uzars kā tīrumu un Jeruzālemi pārvērtīs par drupu kaudzi, un šī nama kalns kļūs par mežainu augstieni!

Bībeles pārdomas

“Šķīstī mani, Kungs, lai topu kā zelts un kā vērtīgs sudrabs. Ar liesmu nāc šķīstīt mani, Kungs.” (Braians Dērksons)

Tautas gani (vadītāji) ir kļuvuši par kanibāliem, cilvēki tiek ekspluatēti un citi ir kļuvuši cietsirdīgi savā vienaldzībā pret tiem, kas cieš. Ļaunums ieņem labuma vietu. Kur bija jāvalda taisnībai, tagad ir tikai kukuļdošana un savtība. Vai, cik labi, ka mēs nedzīvojam tur, kur Miha dzīvoja! Jo mūsu sabiedrībā tādas lietas nenotiek. Vai varbūt notiek?

Šķiet, ka Miha ir vientuļa balss. Vienīgais, kas uzdrošinās runāt bez aplinkiem par visām šīm kaunpilnajām lietām. Vai tiešām viņš ir vienīgais, kas kalpo Dievam un cilvēkiem ar patiesu sirdi? Citi kalpo savtīgos nolūkos, domādami par peļņu (5., 11.p.). Gribot saglabāt savu popularitāti, viltus pravieši ir gatavi sacīt vienalga ko, pat piesaukt Kungu (4.p.). Bet kā Dievs savā svētumā varētu atbildēt tādām grēku pilnām sirdīm? Viņu ļaunums tos notiesā staigāt tumsībā un kaunā (6.-7.p.). Kalpošana Dievam nav kaut kas, ko cilvēks pats izdomā darīt, patiesa kalpošana ir atsauksme Dieva aicinājumam (8.p.). Miha to saprot un ar Dieva gara spēku sludina šo grūti pieņemamo vēsti. Pravietis neizvēlas pats savu sludinājumu saturu. Dieva vārds nepaklausa cilvēku egoistiskajām vēlmēm. Otrādi, cilvēkiem ir jāpakļaujas tam.

Varbūt svarīgs jautājums no šodienas teksta ir – kā mēs varam pasargāties no tā, ka gaidām kādu atlīdzību par savu kalpošanu. Ja mums ir vajadzīgs kāds piemērs šajā ziņā, tad Jēzus to parāda pilnīgi. Gatavs sevi nodot savam Tēvam un saviem līdzcilvēkiem pat tad, kad cilvēki viņu noraidīja. Kalpot Dievam nav viegls uzdevums, bet, piedzīvot Dieva spēku plūstam sevī, kā to piedzīvoja Miha, un Dieva gara atklāsmi, rūpēties par cietušajiem un būt par patiesības un taisnības balsi mūsdienās, ir tā vērts, lai Dievs netiesātu mūsu sabiedrību, kā Viņš nosodīja Jeruzālemi.

Ziemassvētki saistās ar naudas izdošanu. Kādi ir tavi Ziemassvētki? Ko tu svini šajos svētkos?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: