Labprātība

Labprātība

Labprātība

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,1–10/

“1 Bauslībai ir vienīgi nākamo labumu ēna, bet ne pats lietu tēls; ar vieniem un tiem pašiem kaujamiem upuriem, kas ik gadu pastāvīgi tiek pienesti, tā nespēj darīt pilnīgus tos, kas ar tiem nāk. 2 Jo citādi vai gan upurēšana nebūtu mitējusies, ja upurētāji, reizi par visām reizēm šķīstīti, neapzinātos visus grēkus? 3 Ar šiem upuriem gadu no gada tika atgādināti grēki, 4 bet vēršu un āžu asinis taču nevar atņemt grēku! 5 Tādēļ, ienākdams pasaulē, Kristus saka:  kaujamos upurus un pienesumus tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi sagatavojis, 6 sadedzināmie upuri un upuri par grēkiem tev nav pa prātam. 7 Tad es sacīju: redzi, Dievs, esmu atnācis – par mani ir rakstīts grāmatā – darīt tavu gribu. 8 Vispirms viņš saka: upurus un dāvanas, sadedzināmos upurus un upurus par grēkiem tu neesi gribējis, nedz tie tev ir pa prātam – tie, kas pēc bauslības pienesti. 9 Un tad viņš sacīja: redzi, es esmu atnācis darīt tavu gribu. – Pirmo viņš atceļ, lai iedibinātu otro. 10 Pēc šīs dievišķās gribas caur Jēzus Kristus miesas upuri mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm.”

 Bībeles pārdomas

Jēzu, paldies, ka Tu labprāt darīji Tēva gribu! Radi manī paklausīgu un labprātīgu sirdi!

Grāmatās sižets parasti tiek veidots tā, lai vienā brīdī sasniegtu kulmināciju, kas visas sižeta līnijas sakāpina un sakoncentrē vienā punktā. Pēc šīs kulminācijas ir gaidāms atrisinājums. Arī šai vēstulei šis ir kulminācijas punkts, kad visi galvenie motīvi ir atklāti un nu tiek atsākti jaunās kombinācijās. Tiek izcelta galvenā tēma – ar savu nāvi, augšāmcelšanos un debesbraukšanu Jēzus ir iesācis jaunu ceļu – jaunu laikmetu cilvēka un Dieva attiecībās. Visos evaņģēlijos bija uzsvērts, ka Jēzum bija jādodas uz Jeruzalemi, lai ciestu un mirtu, un ka Viņš labi zināja, ka galā Viņu sagaidīs nāve. Mācekļi to nesaprata un pat centās Jēzu atturēt, bet Viņš tos apsauca un turpināja ceļu. Šajā vēstulē no 5. līdz 7. pantam citēts Psalms 40: 6-8, kas no jauna atklāj, ka Mesija dara to, ko grib Tēvs. Dēla paklausība Tēvam rada prieku un šis upuris, ko Dēls nesīs, ir lielāks par jebkuru Vecās Derības laika upuri, tas spēj darīt to, ko citi upuri nespēj. Lieldienu un Augšāmcelšanās notikumi un mūsu grēku pienešana Dievam un salīdzināšana tiek paveikta reizi par visām reizēm. Kristus darbs kā mūsu augstajam priesterim un vidutājam starp Dievu un cilvēkiem ir uz visiem laikiem aizvietojis Vecās Derības upurus, kā arī visus citu reliģiju upurus. Viss cits ir novecojis. Dievs Tēvs un Dievs Dēls ir savienojušies harmonijā – Viņu griba un mērķis glābt mūs ir īstenojies. Arī mums jābūt gataviem un labprātīgi jāpieņem Kristus upuris un iestāšanās par mums, lai mēs tiktu darīti svēti reizi par visām reizēm (10.p.).

Pārdomā par Jēzus pilnīgo un paklausīgo dzīvi, pilnībā izpildīto Tēva gribu. Pārdomā laiku, kad Viņš dzīvoja uz zemes – Viņa mīlestību un rūpes par sastaptajiem cilvēkiem un nāvi mūsu dēļ. Kā tas iespaidos tavu dzīvi šonedēļ?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: