Ķēniņš un priesteris

Ķēniņš un priesteris

Ķēniņš un priesteris

Bībeles lasījums /Ebrejiem 7,11–19/

Ja nu pilnība būtu sasniegta caur levītisko priesterību, uz kuru pamatojoties tautai tika dota bauslība, kāda gan vajadzība būtu celt citu priesteri, kas nosaukts pēc Melhisedeka, nevis Ārona kārtas? Bet, mainoties priesterībai, ir jāmainās arī bauslībai. Tas, par ko tas viss ir teikts, ir piederīgs pie citas cilts, no kuras neviens nav kalpojis pie altāra, jo visiem zināms, ka mūsu Kungs ir uzausis kā gaisma no Jūdas cilts; šai ciltij Mozus par priesterību neko nav sacījis. Viss top daudz skaidrāks, ja cits priesteris tiek celts pēc Melhisedeka līdzības, kurš par tādu tapis nevis pēc bauslības noteiktās cilvēciskās kārtības, bet gan nesatricināmas dzīvības spēkā.  Jo liecība ir šāda:
tu esi priesteris mūžīgi
pēc Melhisedeka kārtas.
Tātad iepriekšējā pavēle tiek atcelta tās nespēka un nederīguma dēļ, jo bauslība nevienu nav darījusi pilnīgu, bet ieviesta tiek labāka cerība, caur kuru mēs tuvojamies Dievam.

Bībeles pārdomas

Jēzu, palīdzi man saprast, kā tas ir, ka Tu esi gan ķēniņš gan priesteris!

Mūsdienās daudzi cilvēki ir aizrāvušies ar dzimtas koka pētīšanu. Arī jūdiem ģenealoģija bija ļoti svarīga. Tā bieži noteica, kāda būs cilvēka dzīves līnija vai profesija, ko viņš strādās. Jēzus ģenealoģija (sk. Mateja 1:1-17) rāda, ka Viņš bija no Jūdas cilts, kas bija ķēniņu cilts, ne no Levītu cilts, kad bija priesteru cilts. Tātad – jūdiem varēja būt aktuāls jautājums – kā gan Jēzus var būt mūsu augstais priesteris? Vēstules autors atbild uz šo jautājumu jūdiem saprotamā veidā. Ābrahāms – visu cilšu tēvs, nebija cilvēks, kas kaujās izcīnīja tautas statusu un nodibināja to tādā veidā, tomēr, kad viņa brāļadēlu Latu sagūstīja, Ābrahāms devās to atbrīvot un darīja to sekmīgi. Kad viņš pārguris atgriezās no kaujas, viņš sastapa ķēniņu Melhisedeku, kad viņam kalpoja. Šis bija gan Salemas ķēniņš (šo pilsētu vēlāk sauca par Jeruzalemi), gan arī visaugstākā Dieva priesteris. Ebreju vēstules autors citē Psalmu 110:4 (17. un 21.p.), kurā Kungs apsolīja, ka Mesija būs priesteris mūžam pēc Melhisedeka kārtas. Ņemot par pamatu šo pravietojumu, vēstules autors pierāda, ka Jēzus ir pat lielāks priesteris par Leviju vai Āronu, jūdu Augsto prieteri, jo Viņš pieder pie agrākas un augstākas priesteru kārtas. Ir brīnišķīgi, ka Jēzus nav tikai mūsu ķēniņš, bet arī augstais priesteris. Kā augstais priesteris Viņš saprot mūsu cilvēcīgumu, bet Viņš arī stāv starp mums un Dievu kā vidutājs.

Jēzu, es pielūdzu Tevi kā ķēniņu un priesteri! Palīdzi man izprast šīs lomas un pilnībā uzticēties un pakļauties Tev!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: