Kāds ir Dievs?

Kāds ir Dievs?

Kāds ir Dievs?
Bībeles lasījums /Kolosiešiem 1, 13–20/

Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā –  viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis – viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes – redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas – visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā –  viņš ir savas miesas, Baznīcas, galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo Dievam labpatika, ka visa pilnība iemājo viņā.  Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs.

Bībeles piezīmes

“Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsma un viss, kas uz tās dzīvo.”
(Psalms 24, 1)

Dievs – vārds, kura saturs reizē ir gan atklāts, kā, piemēram, šīs dienas Rakstu vietā, gan tai pašā laikā noslēpumains, līdz galam neizdibināms. Visos laikos cilvēki mēģinājuši tam tuvoties, izprast, lai pasargātos no briesmām, iespaidotu darba augļus vai iegūtu kādu pārdabisku pieredzi. Bet, iespējams, lai kaut ko izmainītu savā dzīvē, lai iegūtu mieru un drošību savai dvēselei.

Pāvils šo iespējamo pārmaiņu izsaka ar vārdiem – izrāvis no tumsas varas un iecēlis savā mīļā Dēla valstībā. Kāds tad īsti ir tas Dievs, par kuru runā Pāvils? Vai tiešām Viņš var ko mainīt manā sarežģītajā, labirintam līdzīgajā dzīvē? Vai Viņš, kurš saistīts ar tik lielām lietām kā visas pasaules radīšana, kuram ir pakļauti eņģeļu karapulki un kārtas (16.p.), ir spējīgs saprast mani, parastu šīs pasaules cilvēku? Es esmu viens no miljoniem, bieži kļūdos, esmu nepilnīgs, šaubīgs un bieži neaizsargāts. Turklāt nereti daru to, kas ir tālu no Dieva svētuma, pilnības un taisnīguma.

Tomēr, Pāvils saka, ka tieši tādēļ Dievs sevi ir atklājis cilvēka veidā Kristū, lai arī es varētu būt piederīgs tai jaunajai dzīvei, kurā var atklāties un pastāvēt mans patiesais es. Viņš ir tas jaunais sākums un arī draudzes iesākums, un Viņā ir iespējamas tās pārvērtības, pēc kurām cilvēki ilgojas, raudzīdamies pēc pārdabiskā, tālā un spēcīgā. Vai Viņš nav pārvarējis to lielo attālumu, kas mūs grēka dēļ šķir no Dieva?

Tas vairs nav nezināmais, tikai nojaušamais un neizprotamais Dievs, kuru rada mūsu iztēle vai domas, kurš, mūsu priekšstatu veidots, nespētu palīdzēt. Viņš bija līdzīgs kā mēs – ar miesu un asinīm, tāpēc spēj saprast mūsu ciešanas. Viņa apsolījums ir – miers starp Debesīm un zemi, cilvēkiem un Dievu. Maksa par to ir asinis. Kā mēs to novērtējam?

Kungs Kristu, palīdzi man Tevi vairāk iepazīt un pagodināt savā dzīvē! Kā tu šodien varētu pagodināt Kristu?

Autortiesības – Bībele Jaunā Tulkojumā, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību .

Dalies: