Izaicināt Dievu

Izaicināt Dievu

Izaicināt Dievu
Bībeles lasījums /Lūkas 22 ,63–71/

Vīri, kas apsargāja Jēzu, ņirgājās par viņu un sita, un, aizklājuši viņam seju, tincināja: “Nu pravieto, kurš tev iesita.” Un vēl visādi zaimoja viņu.
Jēzus sinedrija priekšā
(Mt 26:59–66; Mk 14:55–64; Jņ 18:19–24)
Kad iestājās diena, sapulcējās tautas vecajie, virspriesteri un rakstu mācītāji un aizveda viņu uz sinedriju, un teica: “Ja tu esi Kristus, saki mums to.” Bet viņš tiem atbildēja: “Ja es jums to arī teikšu, jūs tam neticēsiet. Un, ja es jums jautāšu, jūs man neatbildēsiet.  Bet no šā brīža Cilvēka Dēls sēdēs pie varenā Dieva labās rokas.” Tad viņi visi jautāja: “Tātad tu esi Dieva Dēls?” Bet viņš tiem atbildēja: “Jūs sakāt, ka es tas esmu.” Bet viņi sacīja: “Kāda vēl liecība mums vajadzīga? Mēs taču paši to dzirdējām no viņa mutes.”

 

Bībeles piezīmes

“Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais; Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu.” (Kolosiešiem 1,15-16)

Gan mēs pieaugušie, gan mazi bērni, meklējot atbildi uz jautājumu vai apstiprinājumu savām šaubām, mēdzam pārbaudīt lietas. Jēzus nopratināšana un šaustīšana gan ir ārkārtīgi nežēlīga. Vai cilvēki, nespēdami noticēt Jēzus dievišķībai, to izaicina? Un kas gan notiktu, ja Jēzus piepildītu viņu vēlmes – tiktu savākti eņģeļu karapulki, lai Viņu atbrīvotu, Viņš pareģotu un pravietotu vai darītu kādus citus brīnumus? Bet tas jau nav Jēzus uzdevums!

Dīvaini ir tas, ka arī mēs reizēm meklējam pierādījumus tam, kāds ir Kristus. Ka Kristus ir tas, ko mēs esam iedomājušies, ka Dievs ir mūsu iedomu un vēlmju piepildījums. Esam taču domājuši – Ja Viņš piepildīs šo manu lūgšanu, tad Viņš ir, ja manā dzīvē nenotiks tā, kā es gribētu vai es tikšu sāpināts, tad Dievs ir nodarījis man pāri. Mēs tāpat kā kareivji sakām – parādi brīnumu, pareģo! Jeb tāpat kā Rakstu mācītāji jautājam Jēzum, lai viņš apstiprina, ka ir Dieva Dēls, vai jautājam citiem, lai viņi to apstiprina un atgādina. Taču tā īsti neticam nevienam. Tātad neesam uzmanīgi lasījuši Evaņģēlija vēsti! Jo Dieva būtība jau nav brīnumā, pat ja Viņam nav grūti radīt brīnumu un izpildīt mūsu vajadzības ārpus ikdienišķā un ierastā. Bet Kristus pats ir liecība! Viņš ir liecība par Dievu.

Mums katram, kas Dievu nav redzējis, skatoties uz Kristu, rodas izpratne par Dieva būtību. Ieklausoties šai būtībā, ieklausoties Kristū, mēs zinām, kāds ir Dievs un ko Viņš ir paredzējis mums. Tādā brīdī mēs varam parādīt Dievu citiem un Viņš būs dzīvs mūsu vidū.

Vai tava ticība Dievam ir tīra no pārbaudījumiem, ko dažkārt gribas Dievam uzlikt?

 

Autortiesības – Bībele Jaunā Tulkojumā, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību .

Dalies: