Cīņa ar sienām

Cīņa ar sienām

Cīņa ar sienām

/Efeziešiem 2,11–22/

11 Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, 12 tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. 13 Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristū Jēzū esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. 14 Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darījis par vienu un noārdījis šķērsli – ienaida sienu, kas tos šķīra, 15  atceldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru 16  un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. 17  Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru – gan jums, kas bijāt tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, 18 lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie Tēva vienā Garā. 19 Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, 20 kas uzcelta uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. 21 Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Kungam. 22 Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.

Bībeles pārdomas

Vai tu uztver citus kristiešus kā savus brāļus un māsas? Pamēģini!

Sienas un šķērssienas, kas nodala vienu telpu no otras. Ar to palīdzību cilvēki iekārto savas mājvietas. Norobežo savu pasauli, savu es no citiem.

Bet mēs varam domāt arī par cita veida sienām. Piemēram – dažādu konfesiju starpā. Es piederu pie… Pārējie ir citā telpā. Jautājums – ja Dievs ir viens, tad kāpēc tā? Arī Bībelē lasām – apgraizītie un neapgraizītie jeb jūdi un pagāni. Bet vai tikai toreiz un tur ir nesaskaņas? Luterāņi un katoļi, baptisti un pareizticīgie. Kombinēt varētu dažādi. Arī cita veida griezumā. Harizmātiski noskaņotie kristieši un stingri tradīciju piekritēji. Liberālie un konservatīvie. Tās ir mūsdienu kristīgās pasaules šķērssienas, kuras sabūvētas laika gaitā.

Pāvils gan cenšas iezīmēt citu dalījumu. Tuvi Dievam un tālu no Viņa.Ar Dievu un bez Viņa. Norādot uz to, kas mūs visus, tik dažādos, varētu vienot, proti – Kristus. Katra virziena pārstāvji taču apliecina ticību Viņam. Un tomēr, kāpēc tik daudz neiecietības un naida mūsu starpā? Kādus mūrus esam sacēluši savai izpratnei apkārt! Dievs tos laiku pa laikam jauc nost, piemēram – ar briesmu brīžu palīdzību, kad izkristalizējas būtiskākais. Bet cilvēki ceļ atkal augšā.

Daudz tiek runāts par ekumenismu, kur tiek meklēts vienojošais. Tas cenšas starpsienas mazināt vismaz tiktāl, ka spējam cits citu ieraudzīt un sadzirdēt. Bet kad un vai izdosies visu namu salaist kopā par svētu templi tam Kungam? Un kur šajā procesā ir vieta man?

Dzīvē mūs joprojām atdala dažādas sienas. Arī ticības dzīvē. Ciktāl tas ir derīgi un kur tas var traucēt? Lūdz, lai kristieši spētu vienoties zem vienas ticības Kristum.

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: