Vai vērts?
Vai vērts?

/Efeziešiem 4,25–5,2/ 25  Tādēļ, atmetuši melus, runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. 26  Dusmojoties neapgrēkojieties! Lai saule nenoriet, jums dusmojoties. 27 Un nedodiet vietu velnam. – 28 Lai zaglis...

Lasīt vairāk
Divi portreti
Divi portreti

/Efeziešiem 4,17–24/ 17 To es jums saku un apliecinu Kungā: jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā, 18 būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ, 19 viņi ir...

Lasīt vairāk
Zirgi un mūļi
Zirgi un mūļi

/Psalms 32/ 1  Dāvida psalms. Svētīts, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir nolīdzināti, 2 svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus! 3 Kamēr es neatzinos, nīka man kauli – es brēcu cauru dienu! 4 Smagi gūlās tava roka pār...

Lasīt vairāk
Es draudzē
Es draudzē

/Efeziešiem 4,7–16/ 7 Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. 8  Tādēļ ir sacīts: uzkāpa augstumos, vezdams līdzi sagūstītos; viņš deva dāvanas cilvēkiem. 9 Ko nozīmē – viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa...

Lasīt vairāk
Dzīvot nozīmē mirt
Dzīvot nozīmē mirt

/Efeziešiem 4,1–6/ 1 Tad nu es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti – 2  visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panesdami cits citu, 3 dedzīgi sargādami vienotību Garā, uzturēdami to...

Lasīt vairāk
Cīņa ar sienām
Cīņa ar sienām

/Efeziešiem 2,11–22/ 11 Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, 12 tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki...

Lasīt vairāk
Viņa darbs
Viņa darbs

/Efeziešiem 2,1–10/ 1  Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, 2 kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. 3...

Lasīt vairāk
Karavīra lūgšana
Karavīra lūgšana

/Psalms 5/ 1 Korvedim. Stabuļu pavadījumam. Dāvida psalms. 2 Manos vārdos ieklausies, Kungs, sadzirdi manas nopūtas, 3 pievērsies manām vaimanām, mans Ķēniņ un Dievs, jo es tevi lūdzos! 4 Kungs, tu rītausmā dzirdi manu balsi, es rītausmā sataisos...

Lasīt vairāk
Kad un kā lūgt
Kad un kā lūgt

/Efeziešiem 1,15–23/ 15 Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, 16 nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, 17 lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs...

Lasīt vairāk
Īpašā dāvana
Īpašā dāvana

/Efeziešiem 1,1–6/ 1  Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Jēzū Kristū ticīgajiem Efesā. 2 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! 3 Augsti slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus...

Lasīt vairāk