Labais un vislabākais
Labais un vislabākais

/Lūkas 18, 18–30/ 18 Bet kāds priekšnieks Viņam jautāja: “Labo Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību?” 19 Bet Jēzus tam sacīja: “Ko tu Mani sauci par labu? Neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievu. 20 Baušļus...

Lasīt vairāk
Ķēniņš nāks
Ķēniņš nāks

/Mihas 4,14–5,14/ 14 Bet tagad, karotāja, bruņojies! Mēs esam ielenkti, un ar rīksti viņi sitīs pa vaigu Israēla tiesnesi. 1 Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un...

Lasīt vairāk
Kā iegūt mieru?
Kā iegūt mieru?

/Psalms 4/ 1 Dziedātāju vadonim, cītaras pavadībā. Dāvida dziesma. 2 Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs! Kad biju spaidos, Tu manā priekšā pavēri durvis – tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu! 3 Cilvēku bērni, cik ilgi lai...

Lasīt vairāk
Neatlaidīga lūgšana
Neatlaidīga lūgšana

/Lūkas 18, 1–8/ 1 Vēl Viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt. 2 “Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. 3 Bet tai pašā pilsētā bija atraitne, tā nāca pie viņa...

Lasīt vairāk
Pateicības upuris
Pateicības upuris

/Lūkas 17, 11–19/ 11 Un notika ceļā uz Jeruzālemi, Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju 12 un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās no tālienes 13 un paceltā balsī sauca: “Jēzu, Meistar...

Lasīt vairāk
Dzīve ticībā
Dzīve ticībā

/Lūkas 17, 1–10/ 1 Vēl Viņš teica Saviem mācekļiem: “Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk! 2 Tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem!...

Lasīt vairāk
Dzīve pēc nāve
Dzīve pēc nāve

/Lūkas 16, 19–31/ 19 Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas kārumā un līksmībā. 20 Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, 21 un priecājās, ja varēja ēst...

Lasīt vairāk
Divas valstības
Divas valstības

/Lūkas 16, 14–18/ 14 Visu to dzirdēja farizeji, kas bija mantkārīgi, un tie Viņu izsmēja. 15 Bet Viņš tiem teica: “Jūs paši nostājaties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis; jo, kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs...

Lasīt vairāk
Vienīgais patvērums
Vienīgais patvērums

/Psalms 46/ 1 Dziedātāju vadonim. No korahītu dziesmām augstām balsīm. 2 Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. 3 Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. 4 Lai jūras ūdeņi...

Lasīt vairāk
Savās lietās gudrāki
Savās lietās gudrāki

/Lūkas 16, 1–13/ 1 Bet Viņš runāja arī uz mācekļiem: “Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. 2 Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja: ko es dzirdu par tevi? Dod...

Lasīt vairāk