Brīnumainā satikšanās
Brīnumainā satikšanās

/Lūkas 1, 39–55/ 39 Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. 40 Iegājusi Caharijas namā, viņa sveicināja Elizabeti. 41 Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās...

Lasīt vairāk
Uzdevuma saskatīšana
Uzdevuma saskatīšana

/Esteres 7, 1–10/ 1 Tā ķēniņš un Hamans atnāca uz dzīrēm pie ķēniņienes Esteres. 2 Un otrā dienā, kad dzēra vīnu, ķēniņš atkal sacīja Esterei: “Kāds ir tavs lūgums, ķēniņiene Estere? Lai tas tev top izpildīts! Un kāda ir tava vēlēšanās? Ja...

Lasīt vairāk
Nedrošs darījums
Nedrošs darījums

/Esteres 4, 1–17/ 1 Kad Mordohajs uzzināja visu, kas bija darīts, viņš saplēsa savas drēbes, apģērba maisu un kaisīja pelnus uz savas galvas. Viņš izgāja pilsētas vidū un brēca skaļā un izmisuma pilnā balsī. 2 Viņš nonāca ķēniņa vārtu priekšā...

Lasīt vairāk
Pret ko mēs cīnāmies?
Pret ko mēs cīnāmies?

/Esteres 3, 1–15/ 1 Pēc šiem notikumiem ķēniņš Ahasvers iecēla augstākā godā un visaugstākā amatā agagieti Hamanu, Hammedatas dēlu, un lika viņa sēdekli augstāk par visiem lielkungiem savā galmā. 2 Un visiem ķēniņa galma kalpotājiem bija jāliecas...

Lasīt vairāk
Skaistuma konkurss
Skaistuma konkurss

/Esteres 2, 1–23/ 1 Pēc šiem notikumiem, kad ķēniņa Ahasvera dusmas bija rimušās, viņš atcerējās Vašti un to, ko viņa bija darījusi un kas bija lemts pret viņu. 2 Tad galminieki, kas viņu apkalpoja, sacīja: “Ir jāsameklē ķēniņam jaunas...

Lasīt vairāk
Pravietiska lūgšana
Pravietiska lūgšana

/1. Samuēla 2, 1–10/ 1 Tad Anna pielūdza un sacīja: “Mana sirds ir līksma par To Kungu, mans rags ir augstu pacelts Tā Kunga spēkā; mana mute ir atvērta pret maniem ienaidniekiem, jo es priecājos par Tavu pestīšanu. 2 Neviens nav svēts, kā...

Lasīt vairāk
Kādas būs sekas?
Kādas būs sekas?

/Esteres 1, 1–22/ 1 Un notika Ahasvera laikā, kad viņš bija ķēniņš no Indijas līdz Etiopijai pār simts divdesmit septiņām zemēm, 2 ka tajās dienās, kad ķēniņš Ahasvers sēdēja savas valsts tronī, kas bija Sūsas pilī, 3 viņš sarīkoja savas...

Lasīt vairāk
Cik daudz ir uzticēts tev?
Cik daudz ir uzticēts tev?

/Lūkas 19, 11–27/ 11 Viņiem klausoties, Tas stāstīja vēl vienu līdzību, tamdēļ ka viņi, Jēzum tuvu pie Jeruzālemes esot, domāja, ka tūliņ vajag parādīties Dieva valstībai. 12 Viņš teica: “Kāds augstas kārtas cilvēks devās ceļā uz tālu zemi...

Lasīt vairāk
Pazudušais un atrastais
Pazudušais un atrastais

/Lūkas 19, 1–10/ 1 Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri. 2 Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. 3 Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. 4...

Lasīt vairāk
Redzēt un ieraudzīt
Redzēt un ieraudzīt

/Lūkas 18, 31–43/ 31 Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: “Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. 32 Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, 33...

Lasīt vairāk