Nedziedināmas rētas
Nedziedināmas rētas

/Mihas 1, 1–16/ 1 Šis ir Tā Kunga vārds, kas nāca pār Mihu no Morešetas Jūdas ķēniņu Jotāma, Ahasa un Hiskijas valdīšanas laikā parādībā par Samariju un Jeruzālemi. 2 Uzklausait to, visas tautas, ievēro to, zeme un visi, kas to apdzīvojat! Pats...

Lasīt vairāk
Ko un kā mēs gaidām?
Ko un kā mēs gaidām?

/2. Pētera 3, 14–18/ 14 Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus, 15 un uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc...

Lasīt vairāk
Cik ilgi?
Cik ilgi?

/2. Pētera 3, 8–13/ 8 Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena. 9 Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu...

Lasīt vairāk
Gudrais stagnāts
Gudrais stagnāts

/2. Pētera 2, 10b–22/ 10b Pārdroši pārgalvji, tie nebīstas no godības eņģeļiem, bet zaimo tos, 11 kamēr eņģeļi, kaut gan tie ir stiprumā un spēkā lielāki, nenosoda viņus, tos zaimodami Tā Kunga priekšā. 12 Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc...

Lasīt vairāk
Pestīti, lai kalpotu
Pestīti, lai kalpotu

/Lūkas 1, 68–79/ 68 “Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu 69 un mums uzcēlis pestīšanas ragu Sava kalpa Dāvida namā, 70 kā tas sendienās solījis ar Savu svēto praviešu muti: 71 mūs...

Lasīt vairāk
Dievs nesnauž
Dievs nesnauž

/2. Pētera 2, 1–10a/ 1 Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. 2 Daudzi sekos...

Lasīt vairāk
Informācijas avots
Informācijas avots

/2. Pētera 1, 12–21/ 12 Tādēļ es arvienu jums to atgādināšu, kaut jūs to jau zināt un esat nostiprinājušies tanī patiesībā, kas jums tagad ir. 13 Jo, kamēr esmu šinī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. 14 Jo es...

Lasīt vairāk
Kurš ir vājākais posms?
Kurš ir vājākais posms?

/2. Pētera 1, 1–11/ 1 Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs: 2 žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā! 3...

Lasīt vairāk
Cerība nākotnei
Cerība nākotnei

/Esteres 9, 1–17/ 1 Un divpadsmitajā mēnesī, kas ir ādāra mēnesis, tā trīspadsmitajā dienā, kad ķēniņa vārdam un viņa pavēlei bija jātiek izpildītai, – dienā, kad jūdu ienaidnieki cerēja viņus pievārēt, bet kas izveidojās tā, ka jūdi paši...

Lasīt vairāk
Notikumu atrisinājums
Notikumu atrisinājums

/Esteres 8, 1–17/ 1 Tai pašā dienā ķēniņš Ahasvers atdāvināja ķēniņienei Esterei jūdu ienaidnieka Hamana namu. Un Mordohajam tika atļauts stāties ķēniņa priekšā, jo Estere bija izstāstījusi, kas viņš viņai bija. 2 Un ķēniņš novilka savu...

Lasīt vairāk